Global Legal Insights 2020 – Bribery & Corruption in the Netherlands

Jurjan Geertsma en Madelon Stevens schreven voor de Global Legal Insights 2020 het onderdeel Bribery & Corruption in the Netherlands. In hun bijdrage gaan zij in op het juridisch kader en handhavingsregime betreffende corruptiezaken in Nederland. Hierbij passeren zowel ambtelijke als niet-ambtelijke omkoping in binnen- en buitenland de revue. Aan de hand van enkele bekende zaken, waaronder Ballast Nedam (2012), SBM Offshore (2015), Vimpelcom (2016) en ING (2018) wordt het handhavingsklimaat en ontwikkelingen daarin van de laatste paar jaren beschreven. Daarnaast wordt het kader voor strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en individuen daarachter geschetst. Afgesloten wordt met een blik op de toekomst.

Klik hier voor het hele artikel.

EHRM Carrefour tegen Frankrijk: de erfenis van een boete bij fusie of overname

Op 24 oktober 2019 heeft het EHRM uitspraak gedaan in de zaak van supermarktketen Carrefour tegen Frankrijk. De zaak ging over een Franse civielrechtelijke procedure waarin Carrefour France in eerste aanleg en in hoger beroep aansprakelijk werd geacht voor handelingen in strijd met de Code du Commerce door het dochterbedrijf Carrefour hypermarchés France (Carrefour hypermarchés). Continue reading “EHRM Carrefour tegen Frankrijk: de erfenis van een boete bij fusie of overname”

Wwft en witwassen varia Q4 2019

(Bekijk hier onze factsheet met een overzicht van de wijzigingen in de Wwft door dit wetsvoorstel)

Inhoudsopgave

1. Openbare consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
2. Pilot Serious Crime Task Force
3. OESO Handboek witwasindicatoren voor Belastingdienstmedewerkers
4. Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstellen implementatie vijfde anti-witwasrichtlijn
5. Melden op eigen risico en naam

1. Openbare consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Op 2 december 2019 is de openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen gestart. Het wetsvoorstel betreft de uitwerking van het eind juni 2019 aangekondigde plan van aanpak witwassen.

Met het wetsvoorstel beogen de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid de barrières voor witwassen te verhogen, de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het toezicht op de naleving te vergroten en de opsporing en vervolging voor dit feit te versterken. Concreet stellen de ministers drie maatregelen voor:

  • Een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren om contante transacties boven EUR 3.000,- te verrichten;
  • De verplichting voor Wwft-instellingen om in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek navraag te doen bij vorige dienstverleners van de cliënt;
  • De mogelijkheid om transactiemonitoring uit te besteden aan derde partijen en het delen van transacties met andere Wwft-instellingen.

Deze maatregelen moeten worden ingevoerd door een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten. Continue reading “Wwft en witwassen varia Q4 2019”

Nieuw: EU global human rights sanctions

Op 9 december 2019 heeft de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borell, aangekondigd dat de Raad van de Europese Unie overeenstemming heeft bereikt over het invoeren van een EU mensenrechten sancties regime, vergelijkbaar met de Amerikaanse “Magnitsky Act”.

Naar aanleiding van een voorstel van de Nederlandse regering heeft het Europees Parlement in maart 2019 een motie aangenomen om een sanctieregime in te stellen dat specifiek gericht is op mensenrechtenschendingen. Het Europees Parlement roept op tot een sanctieregime te komen voor staten en niet-staten die wereldwijd hebben bijgedragen aan ernstige mensenrechtenschendingen, fysiek, financieel of door middel van corruptie. Continue reading “Nieuw: EU global human rights sanctions”

Han Jahae geïnterviewd door Global Investigations Review over de “Shell legal privilege ruling”

Han Jahae is door Global Investigations Review (GIR) benaderd om te reageren op de zogenoemde “Shell legal privilege ruling’. ‘[T]he judge’s decision is “difficult to understand”, explaining that if in-house lawyers are entitled to foreign privilege protections, there is no logic in applying a different standard in the Netherlands’, zo tekende GIR op als reactie van Han. Continue reading “Han Jahae geïnterviewd door Global Investigations Review over de “Shell legal privilege ruling””

Gijzeling NOS-journalist

De rechtbank Rotterdam heeft de gijzeling van NOS-journalist Robert Bas na een dag beëindigd. Bas was door de rechter-commissaris (‘RC’) in gijzeling gesteld, omdat hij weigerde als getuige in een strafzaak te verklaren. De rechtbank kwam tot een ander oordeel dan de RC op basis van de volgende redenering.

Het uitgangspunt is dat een door de RC opgeroepen getuige vragen moet beantwoorden, tenzij de getuige een verschoningsrecht toekomt. In dit geval deed Bas een beroep op het hem beroepshalve toekomende verschoningsrecht. De verdediging had zich op het standpunt gesteld dat Bas geen verschoningsrecht toekomt, omdat hij in zijn contacten met de bron niet als journalist zou hebben gehandeld. Met dit standpunt maakte de rechtbank korte metten. Continue reading “Gijzeling NOS-journalist”

Corporate enforcement in het Nederlandse strafrecht

In mei van dit jaar verscheen op de website van Mr. een bijdrage waarin gesproken werd over de ver- houdingen tussen het Openbaar Ministerie (OM)/ de FIOD en de advocatuur in het kader van megaschikkingen in strafzaken. Vanuit de advocatuur werd onder meer bepleit dat als het OM de schikkingspraktijk uit de Verenigde Staten (VS) zou willen kopiëren, het dan ook de US Sentencing Guidelines (USSG) zou moeten kopiëren, op grond waarvan bijvoorbeeld self-reporting (het zelf bij de autoriteiten melden van geconstateerde onregelmatigheden binnen het bedrijf) beloond wordt met een verlaging van het transactiebedrag.2 Het OM gaf te kennen dat het momenteel aan het beoordelen is hoe een zelfmeldregeling en eventueel daarbij behoren- de strafrichtlijnen vorm moeten worden gegeven. Wij zullen eerst aan de hand van enkele Nederlandse megaschikkingen beschrijven wat naar ons idee momenteel de waarde is van selfreporting en andere door een bedrijf genomen of nog te nemen maatregelen in het kader van transacties met het OM. Vervolgens zullen wij de werking van de USSG beschrijven en daarbij ook ingaan op het corporate enforcement beleid van de Amerikaanse Department of Justice (DoJ). Daarna staan wij stil bij de voor- en nadelen van het Amerikaanse systeem om tot slot een aantal aanbevelingen te doen voor het nog door het OM te ontwikkelen Nederlandse corporate enforcement beleid.

Download volledig artikel hier

Interne onderzoeken: de zorgplicht en civiele aansprakelijkheid van de (forensische) accountant tegenover derden

Accountants dienen in de uitvoering van hun werkzaamheden, waaronder (interne) onderzoeken jegens derden, de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen. Dat heeft de Hoge Raad eerder dit jaar in een Caribische zaak bevestigd. Continue reading “Interne onderzoeken: de zorgplicht en civiele aansprakelijkheid van de (forensische) accountant tegenover derden”

Wwft varia najaar 2019

Uiterlijk op 10 januari 2020 dient de vijfde anti-witwasrichtlijn te zijn geïmplementeerd in  Nederlandse wet- en regelgeving. Op 3 april 2019 is hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel strekt tot aanpassing van de Handelsregisterwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op dit moment is het wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer. Continue reading “Wwft varia najaar 2019”