Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding

In haar nieuwsbrief van december 2017 heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) aangekondigd dat zij in het eerste kwartaal van 2018 good practices zal publiceren om banken te helpen beter toezicht te houden op materiële activiteiten die zij uitbesteden.

Financiële instellingen die in Nederland actief zijn en werkzaamheden uitbesteden aan derden blijven verantwoordelijk voor de naleving van de op hen van toepassing zijnde (financiële toezicht)wetgeving met betrekking tot de uitbesteedde werkzaamheden. De financiële toezichtwetgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht en de Pensioenwet staat onder voorwaarden toe dat ondernemingen werkzaamheden uitbesteden. Continue reading “Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding”

Openbare toegankelijkheid UBO-registers verder uitgebreid

Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie een herziening van de Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) gepubliceerd met als resultaat: openbare toegang tot de nationale ‘ultimate beneficial owners’ (UBO)-registers en onderlinge koppeling van deze registers binnen de EU.

De vierde anti-witwasrichtlijn schiep reeds verplichtingen op het gebied van de identificatie van UBO’s van juridische entiteiten en juridische constructies, het opslaan van die informatie en gedifferentieerde niveaus van toegang ertoe. De herziening beoogt nog verder te gaan dan de huidige Vierde anti-witwasrichtlijn. Continue reading “Openbare toegankelijkheid UBO-registers verder uitgebreid”

Invoering UBO-register weer uitgesteld

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft in de brief van 12 september 2017 aan de Tweede Kamer laten weten dat het concept wetsvoorstel met betrekking tot het centraal UBO-register naar verwachting pas begin 2018 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het streven is dan dat in de zomer van 2018 het Nederlandse uiteindelijk belanghebbenden (UBO-)register operationeel is.[1]

Continue reading “Invoering UBO-register weer uitgesteld”

Wwft – Wob verzoek inzake niet-melders project. Een kijkje in de keuken van de Wwft-handhaving.

Op 21 juli 2017 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, met betrekking tot het niet-melders project, een beslissing genomen op een Wet openbaarheid van bestuur verzoek (Wob verzoek). Daarmee is een aantal documenten vrijgegeven dat inzicht geeft in de keuken van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering (Wwft) handhaving. Continue reading “Wwft – Wob verzoek inzake niet-melders project. Een kijkje in de keuken van de Wwft-handhaving.”

Rapportage signalen zorgfraude 2016: ‘upcoding’ blijft een probleem.

In augustus 2017 stuurde de Minister van VWS de rapportage Signalen Zorgfraude 2016 naar de Tweede Kamer. De rapportage is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (“IKZ”). In het Convenant ‘Afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude’ is vastgelegd dat het IKZ als doel heeft het versterken van de integriteit van de zorgsector. Binnen het IKZ is daartoe een negental organisaties verenigd met een controle-, toezicht- en opsporingstaak binnen de zorgsector (denk aan de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”), de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar ook de FIOD en het OM). Continue reading “Rapportage signalen zorgfraude 2016: ‘upcoding’ blijft een probleem.”

Handhaving Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Sinds dit voorjaar ontvangen bedrijven die mogelijk elektrische of elektronische apparatuur hebben geïmporteerd en deze in Nederland op de markt brengen, vooraankondigingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) omtrent de handhaving van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (afgekort: Raeea). Op grond van de Raeea zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor de afvalverwerking van de door hen op de markt gebrachte producten. Zij dienen zich in dit verband te registreren bij het Nationaal (W)EEE register en jaarlijks opgave te doen van de door hen op de markt gezette hoeveelheden.

De ILT houdt namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toezicht op de naleving van de Raeea. Op grond van koppeling van informatie, bijvoorbeeld van Douane, onderzoeken zij momenteel of en in hoeverre bedrijven zich houden aan de Raeea en gaan zij waar nodig over tot het nemen van handhavingsmaatregelen. Zorg ervoor dat u alsnog spoedig uitvoering aan deze regelgeving heeft gegeven.

Amerikaanse DOJ publiceert Evaluation of Corporate Compliance Programs

Recent heeft de US DOJ’s Fraud Section een Evaluation Guidance met betrekking tot corporate compliance programma’s in de context van strafrechtelijke onderzoeken gepubliceerd. In dit document beschrijft de Fraud Section met 11 kern onderwerpen en onderliggende voorbeeldvragen wat het verwacht van en relevant acht bij het evalueren van compliance programma’s, waarbij de Fraud Section erkent dat risico’s – en dus de inhoud van een compliance programma – per onderneming kunnen verschillen. Hoewel de inhoud van dit document niet heel vernieuwend is, wordt nu wel duidelijker en meer gedetailleerd weergegeven waar de Fraud Section precies naar kijkt als het compliance programma’s en de implementatie daarvan door ondernemingen beoordeelt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Continue reading “Amerikaanse DOJ publiceert Evaluation of Corporate Compliance Programs”