Strafbaarstelling behulpzaamheid bij wederrechtelijke prostitutie: veel vragen, weinig antwoorden

In mei van dit jaar is het wetsvoorstel “Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen” in consultatie gegaan. Het wetsvoorstel voorziet in een tiental wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht. Een van deze wijzigingen is de invoering van een nieuw misdrijf: het uit winstbejag behulpzaam zijn bij wederrechtelijke prostitutie. Deze nieuwe strafbaarstelling roept veel vragen die lang niet allemaal worden beantwoord in de toelichting bij het wetsvoorstel. Desalniettemin is waarschijnlijk dat deze nieuwe strafbepaling ook gevolgen gaat hebben voor dienstverleners zoals vastgoedeigenaren en -beheerders, banken en makelaars. Continue reading “Strafbaarstelling behulpzaamheid bij wederrechtelijke prostitutie: veel vragen, weinig antwoorden”

De Wet toezicht trustkantoren 2018 – Trustkantoren bereid u voor!

Op 15 maart 2018 is het Wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt18) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel strekt tot verdergaande professionalisering van trustkantoren en regulering van het verlenen van trustdiensten. De normen waaraan trustkantoren moeten voldoen worden aangescherpt en het instrumentarium dat de toezichthouder kan inzetten wordt uitgebreid. Volgens de wetgever zijn de aard en omvang van de wijzigingen ten opzichte van de huidige Wtt zodanig dat gekozen is om die wet in te trekken en een nieuwe te introduceren. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt ook dat voor trustkantoren veel kan gaan veranderen. Wij zetten een aantal belangrijke wijzigingen op een rij. Continue reading “De Wet toezicht trustkantoren 2018 – Trustkantoren bereid u voor!”

Wwft VARIA 2018 – Q2

Met betrekking tot de Wwft wijzen wij u graag kort op het navolgende ontwikkelingen:

  • Stand van zaken wetgevingsproces

De implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is volstrekt versplinterd geraakt, waardoor er voor een welwillende instelling weinig touw meer aan vast valt te knopen. Waar moet je op dit moment aan voldoen? Dit is nog steeds de Wwft, zoals in de kern substantieel gewijzigd per 1 januari 2013. Waar mogelijk is het verstandig te anticiperen op de vierde anti-witwasrichtlijn, zoals bekend uit de tekst daarvan zelf en de implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn zoals deze thans in behandeling is bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 14 mei 2018  de memorie van antwoord ontvangen en zal op 29 mei 2018  inbreng leveren voor het nader voorlopig verslag.
Continue reading “Wwft VARIA 2018 – Q2”

Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding

In haar nieuwsbrief van december 2017 heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) aangekondigd dat zij in het eerste kwartaal van 2018 good practices zal publiceren om banken te helpen beter toezicht te houden op materiële activiteiten die zij uitbesteden.

Financiële instellingen die in Nederland actief zijn en werkzaamheden uitbesteden aan derden blijven verantwoordelijk voor de naleving van de op hen van toepassing zijnde (financiële toezicht)wetgeving met betrekking tot de uitbesteedde werkzaamheden. De financiële toezichtwetgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht en de Pensioenwet staat onder voorwaarden toe dat ondernemingen werkzaamheden uitbesteden. Continue reading “Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding”

Openbare toegankelijkheid UBO-registers verder uitgebreid

Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie een herziening van de Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) gepubliceerd met als resultaat: openbare toegang tot de nationale ‘ultimate beneficial owners’ (UBO)-registers en onderlinge koppeling van deze registers binnen de EU.

De vierde anti-witwasrichtlijn schiep reeds verplichtingen op het gebied van de identificatie van UBO’s van juridische entiteiten en juridische constructies, het opslaan van die informatie en gedifferentieerde niveaus van toegang ertoe. De herziening beoogt nog verder te gaan dan de huidige Vierde anti-witwasrichtlijn. Continue reading “Openbare toegankelijkheid UBO-registers verder uitgebreid”

Invoering UBO-register weer uitgesteld

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft in de brief van 12 september 2017 aan de Tweede Kamer laten weten dat het concept wetsvoorstel met betrekking tot het centraal UBO-register naar verwachting pas begin 2018 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het streven is dan dat in de zomer van 2018 het Nederlandse uiteindelijk belanghebbenden (UBO-)register operationeel is.[1]

Continue reading “Invoering UBO-register weer uitgesteld”

Wwft – Wob verzoek inzake niet-melders project. Een kijkje in de keuken van de Wwft-handhaving.

Op 21 juli 2017 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, met betrekking tot het niet-melders project, een beslissing genomen op een Wet openbaarheid van bestuur verzoek (Wob verzoek). Daarmee is een aantal documenten vrijgegeven dat inzicht geeft in de keuken van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering (Wwft) handhaving. Continue reading “Wwft – Wob verzoek inzake niet-melders project. Een kijkje in de keuken van de Wwft-handhaving.”

Rapportage signalen zorgfraude 2016: ‘upcoding’ blijft een probleem.

In augustus 2017 stuurde de Minister van VWS de rapportage Signalen Zorgfraude 2016 naar de Tweede Kamer. De rapportage is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (“IKZ”). In het Convenant ‘Afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude’ is vastgelegd dat het IKZ als doel heeft het versterken van de integriteit van de zorgsector. Binnen het IKZ is daartoe een negental organisaties verenigd met een controle-, toezicht- en opsporingstaak binnen de zorgsector (denk aan de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”), de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar ook de FIOD en het OM). Continue reading “Rapportage signalen zorgfraude 2016: ‘upcoding’ blijft een probleem.”

Handhaving Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Sinds dit voorjaar ontvangen bedrijven die mogelijk elektrische of elektronische apparatuur hebben geïmporteerd en deze in Nederland op de markt brengen, vooraankondigingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) omtrent de handhaving van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (afgekort: Raeea). Op grond van de Raeea zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor de afvalverwerking van de door hen op de markt gebrachte producten. Zij dienen zich in dit verband te registreren bij het Nationaal (W)EEE register en jaarlijks opgave te doen van de door hen op de markt gezette hoeveelheden.

De ILT houdt namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toezicht op de naleving van de Raeea. Op grond van koppeling van informatie, bijvoorbeeld van Douane, onderzoeken zij momenteel of en in hoeverre bedrijven zich houden aan de Raeea en gaan zij waar nodig over tot het nemen van handhavingsmaatregelen. Zorg ervoor dat u alsnog spoedig uitvoering aan deze regelgeving heeft gegeven.

Amerikaanse DOJ publiceert Evaluation of Corporate Compliance Programs

Recent heeft de US DOJ’s Fraud Section een Evaluation Guidance met betrekking tot corporate compliance programma’s in de context van strafrechtelijke onderzoeken gepubliceerd. In dit document beschrijft de Fraud Section met 11 kern onderwerpen en onderliggende voorbeeldvragen wat het verwacht van en relevant acht bij het evalueren van compliance programma’s, waarbij de Fraud Section erkent dat risico’s – en dus de inhoud van een compliance programma – per onderneming kunnen verschillen. Hoewel de inhoud van dit document niet heel vernieuwend is, wordt nu wel duidelijker en meer gedetailleerd weergegeven waar de Fraud Section precies naar kijkt als het compliance programma’s en de implementatie daarvan door ondernemingen beoordeelt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Continue reading “Amerikaanse DOJ publiceert Evaluation of Corporate Compliance Programs”