Tuchtuitspraken over taxateurs

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) staat volop in de belangstelling. Inmiddels druppelen ook de eerste tuchtuitspraken van bij het NRVT geregistreerde taxateurs binnen. In deze bijdrage zetten wij die uitspraken en bijbehorend tuchtrecht af tegen de uitkomsten van een onlangs verricht onderzoek naar de verschillende tuchtmaatregelen die het notariaat, de advocatuur, gerechtsdeurwaarders en medici kennen en in het verleden kenden (C.J.J.C. Arnouts, J.G. Geertsma en M.F. Mooibroek, ‘Het primaat van het tuchtrecht’, WPNR 2016/7119).

Continue reading “Tuchtuitspraken over taxateurs”

Nieuwe medewerker – Madelon Stevens

Met ingang van 17 oktober is Madelon Stevens als advocaat in dienst getreden bij JahaeRaymakers. Zij gaat bij JahaeRaymakers deel uitmaken van de economische en internationale sanctierechtpraktijk van het kantoor.

Madelon adviseert en verleent bijstand aan ondernemingen, banken en andere financiële instellingen (bestuursleden en/of commissarissen) die verwikkeld dreigen te raken of zijn geraakt in bestuursrechtelijke of strafrechtelijke toezichts- of handhavingskwesties, gerelateerd aan bijvoorbeeld corruptie, (fiscale) fraude, valsheid in geschrift, omkoping, witwassen en naleving van milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving. Continue reading “Nieuwe medewerker – Madelon Stevens”

Het primaat van het tuchtrecht

Het tuchtrecht voor vrije beroepsbeoefenaars kent tegenwoordig een veelheid aan tuchtmaatregelen. In het artikel ‘Het primaat van het tuchtrecht’ beschrijven de auteurs, Arnouts, Mooibroek en Geertsma, de historische ontwikkeling van het arsenaal aan tuchtmaatregelen in het tuchtrecht voor advocaten, notarissen, medici en deurwaarders. Ook pleiten zij voor een nadere regeling omtrent de samenloop van tuchtprocedures en andere procedures waarin beroepsbeoefenaars partij zijn.

Het artikel is verschenen op 24 september 2016 in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) en leest u hier.

Anti-witwasrichtlijn flink uitgebreid

De ministers van Financiën en Veiligheid en Justitie hebben, terwijl half Nederland geniet van de zomerperiode in binnen- dan wel buitenland en de Tweede Kamer met reces is, een wetsvoorstel ter consultatie gelegd ter implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het wetsvoorstel resulteert in een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Een opiniestuk op www.vastgoedmarkt.nl van Cornélie Arnouts en Jurjan Geerstma over de gevolgen van dit voorstel leest u hier.

EHRM communiceert zaak tegen Nederland over ondervragingsrecht getuigen in strafzaken

Op 28 juni jl. heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) besloten om een tegen Nederland ingediende klacht te communiceren aan de Nederlandse regering.

De klacht stelt dat Nederland art. 6 EVRM (recht op een eerlijk proces) heeft geschonden, meer in het bijzonder het door dit artikel gegarandeerde recht van de verdachte om in een strafzaak getuigen te mogen ondervragen.

De klager in deze zaak werd in Nederland strafrechtelijk vervolgd voor fraude. Gedurende het onderzoek naar deze fraude waren meerdere getuigen gehoord door de politie. De advocaat van de klager was niet aanwezig bij deze verhoren. Hij heeft daarom verzocht om deze getuigen zelf ook te mogen ondervragen. Deze verzoeken werden allemaal afgewezen. Het gerechtshof was van mening dat het verzoek onvoldoende was onderbouwd. Hoewel de verdediging deze getuigen dus niet heeft kunnen ondervragen werden hun verklaringen wel allemaal tot het bewijs gebezigd door het gerechtshof. De Hoge Raad liet deze uitspraak in stand.

Klager heeft hierop een klacht ingediend bij het EHRM. Hij stelt in deze klacht onder meer dat het vaste rechtspraak van het EHRM is dat bij belastende getuigen (zgn. getuigen à charge) als uitgangspunt heeft te gelden dat deze door de verdediging ter zitting mogen worden ondervraagd. Het was dus niet aan klager om te motiveren waarom de getuigen in zijn zaak door hem moesten kunnen worden ondervraagd maar aan het gerechtshof om te motiveren waarom er een goede reden was om een dergelijke ondervragingsmogelijkheid achterwege te laten.

Door de zaak te communiceren wordt de Nederlandse regering door het EHRM in de gelegenheid gesteld te reageren op de klacht. Het EHRM zal na deze schriftelijke uitwisseling van standpunten besluiten of de klacht gegrond is.

De klager in deze zaak wordt bijgestaan door Thom Dieben, advocaat bij JahaeRaymakers, en Rob Baumgardt. De communicatiebeslissing van het EHRM [in het Engels] is hier te downloaden.

 

Afscheidssymposium Prof. Gerard Mols – ‘Waarheidsvinding in het internationale strafrecht’

Vorige week nam Prof. Gerard Mols afscheid als hoogleraar straf-(proces)recht in verband met het bereiken van de voor deze functie wettelijk gestelde leeftijdsgrens. Prof. Mols was ruim 35 jaar verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij was naast hoogleraar strafrecht, advocaat, raadsheer plaatsvervanger, decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, diende twee termijnen als rector en keerde in 2014 weer terug naar de capgroep strafrecht en criminologie waar hij ooit begon.

Ter ere van dit afscheid vond op 17 juni jl. een symposium plaats getiteld “Waarheidsvinding in het internationale strafrecht”. Onder leiding van prof. mr. André Klip (hoogleraar strafrecht, Universiteit Maastricht) gingen

  • Tjarda van der Spoel (Raadsheer Gerechtshof Den Haag);
  • Fons Orie (Rechter in het (voormalige) Joegoslavië-tribunaal (ICTY)); en
  • Thom Dieben (advocaat bij JahaeRaymakers en docent aan de Universiteit Maastricht);

met elkaar en de zaal het debat aan.DSC_0024 Centraal in het debat stond de vraag of in onze drang naar het achterhalen van de waarheid in internationale strafzaken de rechtspositie van verdachten en getuigen wel voldoende is gewaarborgd. Hoe beschermen we kwetsbare getuigen afdoende tegen represailles die hen mogelijk te wachten staan nadat zij ten overstaan
van een internationaal tribunaal belastende verklaringen hebben afgelegd? Hoe voorkomen we dat de waarheidsvinding in dit type zaken gebukt gaat onder tunnelvisie? In welke opzichten schiet strafrechtelijke waarheidsvinding tekort bij het inzichtelijk maken van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van personen die worden verdacht van betrokkenheid bij internationale misdrijven?

Ter inleiding van het debat gaf Thom Dieben een lezing over zijn ervaringen bij het (voormalige) Rwanda tribunaal (ICTR). Meer in het bijzonder ging hij in op de (rechts)positie van gewezen verdachten die zijn vrijgesproken door een internationaal gerecht en de (on)mogelijkheden voor deze personen om enige vorm van schadevergoeding te krijgen.

Na afloop van het debat en voorafgaand aan zijn afscheidsrede werd Prof. Mols als verrassing een liber amicorum aangeboden getiteld “Buitengewoon Mols”. Ook aan dit liber leverde Thom een bijdrage onder de titel “Gerard als buitengewoon columnist“. Deze bijdrage vindt u hier.

Cursus Wwft

Op dinsdag 21 juni a.s. geven Jurjan Geertsma en Joris Rozemeijer een cursus voor advocaten over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Tijdens deze cursus zal u worden bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van witwassen en de Wwft voor advocaten. Daarbij zullen de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de uitzonderingssituaties in geval van processuele bijstand en het bepalen van de rechtspositie, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en het toezicht en handhaving door de deken van de orde aan bod komen.

De cursus vindt plaats van 13.30 uur tot 17.00 uur in het Wyndham Apollo Hotel. Meer informatie vind u hier.

JahaeRaymakers in ‘The Legal 500’!

Met trots delen wij mee dat een jaar na de oprichting JahaeRaymakers en haar oprichters Carel Raymakers, Han Jahae en Jurjan Geertsma zijn opgenomen in ‘The Legal 500’  van 2016 en daarin worden aanbevolen in de categorie ‘fraud and white-collar crime’.

‘The legal 500’ beoordeelt de capaciteiten van juridische dienstverleners in meer dan 100 landen en brengt jaarlijks haar visie op de juridische markt wereldwijd in kaart. De ranking is gericht op kantoren die op innovatieve wijze bijstand verlenen en wordt gebaseerd op eigen onderzoek en feedback van cliënten en collega-advocaten.

klik hier voor meer informatie