Handleiding Compliance voor internationaal handelende bedrijven: denk ook aan Business & Human Rights

In februari 2019 publiceerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken richtlijnen voor het opstellen van een intern compliance programma (ICP) voor bedrijven die handelen in goederen die mogelijk vallen onder internationale handelssancties.

Het is een welkome en waardevolle set richtlijnen. De laatste jaren wordt een toename in handhaving door de Douane en het Openbaar Ministerie gezien op dit gebied. Deugdelijke interne compliance kan bijdragen aan het voorkomen van boetes en strafrechtelijke veroordeling. Continue reading “Handleiding Compliance voor internationaal handelende bedrijven: denk ook aan Business & Human Rights”

Het verkrijgen van schadevergoeding in een strafzaak

Het strafrecht biedt slachtoffers van strafbare feiten een mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die door het strafbare feit rechtstreeks schade heeft geleden, kan zich als benadeelde partij ‘voegen’ in het strafproces. Zodoende kan op eenvoudige wijze een executoriale titel worden verkregen, zonder dat hiervoor een tijdrovende en kostbare separate civiele procedure dient te worden opgestart.

Onlangs wees de Hoge Raad een overzichtsarrest met betrekking tot deze civiele vorderingen in een strafprocedure. De belangrijkste onderdelen van dit arrest worden hieronder kort besproken. Continue reading “Het verkrijgen van schadevergoeding in een strafzaak”

DOJ’s ‘ Evaluation of Corporate Compliance Programs’

Op 30 april 2019 heeft de Department of Justice (DOJ) een vernieuwde leidraad met de titel ‘The Evaluation of Corporate Compliance Programs’ gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen die aanklagers behulpzaam kunnen zijn bij het beoordelen van de effectiviteit van een compliance programma van een onderneming op het moment van een overtreding en het nemen van vervolgbeslissingen. Tegelijkertijd kan het als een handleiding dienen voor ondernemingen om een adequaat en effectief compliance programma te ontwikkelen en vervolgens te implementeren. Een effectief compliance programma biedt de organisatie, volgens de DOJ, de mogelijkheid om wangedrag op het gebied van compliance in eerder stadium te ontdekken. Hierdoor kan de overheid eerder een onderzoek starten en betrokkenen vervolgen, waardoor het risico op toekomstige overtredingen geminimaliseerd kan worden. Zo te zien een win-win situatie voor zowel de DOJ als het bedrijfsleven. Continue reading “DOJ’s ‘ Evaluation of Corporate Compliance Programs’”

Bijdrage ICLG: Anti Money Laundering 2019 Guidelines

We hope that you will find this second edition of The International Comparative Legal Guide to: Anti-Money Laundering useful and informative. Money laundering is a persistent and very complex issue. Money laundering has been said to be the lifeblood of all financial crime, including public corruption and the financing of terrorism. Continue reading “Bijdrage ICLG: Anti Money Laundering 2019 Guidelines”

Wwft varia 2019 – Q2

Risicoprofielen Wwft en advocatuur

De lokale dekens hebben standaard risicoprofielen vastgesteld die advocaten kunnen gebruiken bij het vaststellen van hun eigen risicobeleid. De Wwft dwingt immers tot het vaststellen en vastleggen van zo een risicobeleid. Hierin staat een onderverdeling van risico’s op grond van de factoren cliënt, dienst en land. Als voorbeelden van risicovolle diensten c.q. zakelijke transacties worden onder andere genoemd: Continue reading “Wwft varia 2019 – Q2”

JahaeRaymakers in The Legal500

Honoured to announce that JahaeRaymakers and its partners have been ranked once again in The Legal500 for Fraud and White-Collar Crime. According to the Legal500:

“JahaeRaymakers’ ‘knowledgeable and hands-on team’ specialises in the law of economic sanctions and the international law of sanctions, as well as risk and reputation issues. Jurjan Geertsma and Thom Dieben are the practice leads, and Han Jahae and Carel Raymakers are the name partners.” 

Please click here for the full profile

Bronbescherming voor journalisten III

Eerder schreven wij over de invoering van de bronbescherming van journalisten. Op grond hiervan kunnen journalisten en publicisten zich beroepen op een specifiek verschoningsrecht indien zij als getuigen in een strafzaak worden gehoord. Dit betekent dat zij mogen weigeren vragen te beantwoorden met betrekking tot de herkomst van aan hen verstrekte gegevens.

Gelijktijdig met de invoering van dit specifieke verschoningsrecht zijn de regels voor de inzet van dwangmiddelen – zoals het vorderen van (communicatie)gegevens, het plaatsen van een telefoontap of het stelselmatig observeren – tegen journalisten aangescherpt. In dit verband geeft de op 1 oktober 2018 ingevoerde Aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten (hierna: “de Aanwijzing”) een invulling aan het juridische kader van de journalistieke bronbescherming, de reikwijdte van bepaalde begrippen zoals “journalist” en “bronbescherming” en geeft het aanvullende regels voor de inzet van een aantal specifieke dwangmiddelen. Continue reading “Bronbescherming voor journalisten III”

GRECO: NL anti-corruptie- en integriteitsbeleid voor (hoge) overheidsfunctionarissen moet beter

Afgelopen jaar heeft de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) Nederland geëvalueerd op het gebied van preventie van corruptie en versterking van integriteit bij ministers, staatssecretarissen, Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar). Haar bevindingen en aanbevelingen heeft GRECO vastgelegd en gepubliceerd in het rapport van 7 december 2018.

GRECO (1999) beoogt een bijdrage te leveren aan de strijd tegen corruptie door toe te zien op de uitvoering van anticorruptie verdragen van de Raad van Europa door de lidstaten. De werkgroep evalueert de nationale wet- en regelgeving van lidstaten en geeft vervolgens aanbevelingen ter bevordering van het voorkomen en bestrijden van corruptie. Momenteel zijn 49 landen lid van GRECO. Voor Nederland betreft dit de vijfde evaluatie sinds zijn deelname in 2001. De belangrijkste aanbevelingen zijn als volgt. Continue reading “GRECO: NL anti-corruptie- en integriteitsbeleid voor (hoge) overheidsfunctionarissen moet beter”

Het beroepsverbod

Op 22 januari 2019 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over de mogelijkheden voor de Nederlandse strafrechter om een beroepsverbod op te leggen (ECLI:NL:HR:2019:87).

Sinds jaar en dag is het op grond van art. 28 Sr mogelijk dat de strafrechter als bijkomende straf de ontzetting van het recht een bepaald beroep uit te oefenen uitspreekt. Hiervoor is wel vereist dat de strafbepaling waarvoor een veroordeling wordt uitgesproken expliciet voorziet in de mogelijkheid om deze bijkomende straf op te leggen. Voorbeelden van dergelijke strafbepalingen zijn oplichting (vgl. art. 349 Sr) en witwassen (vgl. art. 420quinquies Sr). Een beroepsverbod als bijkomende straf is dus niet voor alle strafbare feiten mogelijk. Continue reading “Het beroepsverbod”

Klokkenluiden: bezint eer ge begint

Op 12 maart jl. bereikten het Europees Parlement en de Europese Raad overeenstemming over de tekst van de EU-richtlijn klokkenluidersbescherming. De ontwerpwetgeving moet meer bescherming bieden aan klokkenluiders en meer rechtszekerheid aan publieke en private werkgevers over hun rechten en plichten. De richtlijn biedt verder harmonisatie en dit is nodig gelet op de sterk uiteenlopende wijze waarop lidstaten nu de bescherming van klokkenluiders hebben vormgegeven. Continue reading “Klokkenluiden: bezint eer ge begint”