Overzichtsuitspraak woningsluiting door burgemeester op grond van de Opiumwet: ook betekenis voor bedrijven?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft op 28 augustus 2019 een overzichtsuitspraak gedaan over het sluiten van woningen door de burgemeester na de vondst van drugs. Met deze uitspraak geeft de RvS meer duidelijkheid over de manier waarop zij besluiten van de burgemeester over het sluiten van woningen toetst. Continue reading “Overzichtsuitspraak woningsluiting door burgemeester op grond van de Opiumwet: ook betekenis voor bedrijven?”

Nieuwe klokkenluidersrichtlijn beoogt betere bescherming van klokkenluiders

Op 7 oktober van dit jaar is de nieuwe klokkenluidersrichtlijn formeel goedgekeurd. De nieuwe richtlijn beoogt een hoge mate van bescherming van klokkenluiders in publieke en private organisaties die inbreuken op het EU-recht melden. Volgens het Europees Parlement bieden momenteel slechts tien EU-lidstaten, waaronder Nederland, adequate rechtsbescherming aan klokkenluiders. In de overige landen is de verleende bescherming onvolledig of geldt deze enkel voor specifieke sectoren of categorieën werknemers. Daarentegen hebben recente kwesties zoals Dieselgate, Luxleaks en de Panama Papers aangetoond dat klokkenluiders een belangrijke rol kunnen spelen bij het blootleggen van illegale activiteiten, reden waarom het Europees Parlement betere bescherming van klokkenluiders noodzakelijk acht.   Continue reading “Nieuwe klokkenluidersrichtlijn beoogt betere bescherming van klokkenluiders”

Business and Human Rights: een snelle opmars van softlaw naar een bindend VN-verdrag met verplichting tot Human Rights Due Diligence

Business and Human Rights: een snelle opmars van softlaw naar een bindend VN-verdrag met verplichting tot Human Rights Due Diligence
“Business and Human Rights” is hot. De thematiek ziet op de vraag of, en zo ja, in hoeverre bedrijven verplicht moeten worden in hun activiteiten mensenrechten na leven. Bescherming en handhaving van de mensenrechten was altijd een (exclusieve) taak van de overheid. Dit gedachtegoed is al geruime tijd aan verandering onderhevig: het is inmiddels niet meer zozeer de vraag óf bedrijven mensenrechten hebben na te leven, als de vraag welke mensenrechten, welke bedrijven en op welke wijze bedrijven dat moeten doen en in hoeverre zij daartoe verplicht moeten worden. Continue reading “Business and Human Rights: een snelle opmars van softlaw naar een bindend VN-verdrag met verplichting tot Human Rights Due Diligence”

López Ribalda en andere tegen Spanje: Geheime surveillance in supermarkt geen schending recht op privacy

Op 17 oktober van dit jaar heeft Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een eerder oordeel vernietigd in de zaak López Ribalda en anderen tegen Spanje. In die zaak heeft een supermarktmanager heimelijk winkelmedewerkers gefilmd wegens verdenking van diefstal. De medewerkers hebben de diefstal bekend en zijn vervolgens ontslagen. Daarop zijn de medewerkers een arbeidsrechtelijke procedure gestart wegens oneerlijk ontslag. In die procedure stelden de medewerkers zich onder meer op het standpunt dat door het heimelijk filmen hun recht op privacy was geschonden. Continue reading “López Ribalda en andere tegen Spanje: Geheime surveillance in supermarkt geen schending recht op privacy”

Het verschoningsrecht van de advocaat: de laatste ontwikkelingen

Advocaten en hun cliënten moeten zonder vrees voor openbaarmaking, vrij en vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren. Die vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd doordat de advocaat een geheimhoudingsplicht en een professioneel verschoningsrecht heeft. Dat laatste betekent dat de advocaat geen antwoord hoeft te geven op vragen over informatie die hem als advocaat is toevertrouwd. Het professioneel verschoningsrecht is de laatste tijd echter (verder) onder druk komen te staan. Veel geuite kritiek is dat dit de opsporing zou belemmeren. Hierover zijn onder meer Kamervragen gesteld aan Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming Dekker. Ook de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) mengt zich in het debat en heeft recent een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Continue reading “Het verschoningsrecht van de advocaat: de laatste ontwikkelingen”

Han Jahae WWL Thought Leader 2019

JahaeRaymakers is trots op het feit dat Who’s Who Legal Han Jahae heeft aangemerkt als Thought Leader 2019 voor Business Crime Defence. Zie hier het interview van Han door Who’s Who Legal.

JahaeRaymakers is proud that Who’s Who Legal recognised Han Jahae as Thought Leader 2019 for Business Crime Defence. Please see here the interview with Han.

 

 

Onderzoek drugscriminaliteit haven Rotterdam: ook relevant voor bedrijfsleven!

Op 28 mei jl. is het rapport “Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven: aard en aanpak van het fenomeen gepresenteerd van de Erasmus Universiteit Rotterdam (‘EUR’). Opdrachtgever van het EUR-onderzoek is de driehoek-plus (gemeente, openbaar ministerie, politie en douane).

De onderzoekers hebben een diepgaande analyse gemaakt van de drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Er is uitvoerig onderzoek verricht naar de structuren, processen en systemen die gebruikt en misbruikt worden door criminele samenwerkingsverbanden die zich richten op drugshandel. Vanuit de door de onderzoekers in kaart gebrachte risico’s en kwetsbaarheden zijn diverse aanbevelingen gedaan ter verbetering van publieke handhaving, toezicht en opsporing. Continue reading “Onderzoek drugscriminaliteit haven Rotterdam: ook relevant voor bedrijfsleven!”

Opinie: OM en media

Het Openbaar Ministerie gaf onlangs in de media te kennen terughoudend te communiceren in fraudezaken. Dit standpunt lijkt betrekkelijk geruisloos te zijn overgewaaid. Ten onrechte, want het is pertinent onjuist.

Dagelijks leest en hoort men in allerlei media over fraudezaken. In de krant, op de radio, op het internet, via social media of op de televisie. Het Openbaar Ministerie heeft ook een eigen openbaar toegankelijk relatiemagazine, genaamd Opportuun. Ongeacht welk medium men raadpleegt, van terughoudendheid door het Openbaar Ministerie is geen sprake. Voorbeelden? Voorbeelden te over.

Continue reading “Opinie: OM en media”

Handleiding Compliance voor internationaal handelende bedrijven: denk ook aan Business & Human Rights

In februari 2019 publiceerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken richtlijnen voor het opstellen van een intern compliance programma (ICP) voor bedrijven die handelen in goederen die mogelijk vallen onder internationale handelssancties.

Het is een welkome en waardevolle set richtlijnen. De laatste jaren wordt een toename in handhaving door de Douane en het Openbaar Ministerie gezien op dit gebied. Deugdelijke interne compliance kan bijdragen aan het voorkomen van boetes en strafrechtelijke veroordeling. Continue reading “Handleiding Compliance voor internationaal handelende bedrijven: denk ook aan Business & Human Rights”

Het verkrijgen van schadevergoeding in een strafzaak

Het strafrecht biedt slachtoffers van strafbare feiten een mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die door het strafbare feit rechtstreeks schade heeft geleden, kan zich als benadeelde partij ‘voegen’ in het strafproces. Zodoende kan op eenvoudige wijze een executoriale titel worden verkregen, zonder dat hiervoor een tijdrovende en kostbare separate civiele procedure dient te worden opgestart.

Onlangs wees de Hoge Raad een overzichtsarrest met betrekking tot deze civiele vorderingen in een strafprocedure. De belangrijkste onderdelen van dit arrest worden hieronder kort besproken. Continue reading “Het verkrijgen van schadevergoeding in een strafzaak”