29/10/2015 ‘Anti-corruptie en integriteit’ training

Op 29 oktober a.s. zal Jurjan Geertsma als docent optreden in een door Kluwer verzorgde ‘Anti-corruptie en integriteit’ training.

De training richt zich op anti-corruptie en integriteit door middel van dilemma’s die de advocaten, in-house counsels, compliance officers en bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs en interne accountants in de praktijk tegen komen en oplossen.  Dit vanuit de ervaring dat algemene theoretische leerstukken omtrent anti-corruptie en integriteit veelal niet het klip en klare antwoord geven voor gerezen vragen en incidenten.

De middag wordt als een praktische training ingestoken, waarbij na een kort theoretisch kader volop ruimte is voor de bespreking van uw ingebrachte leerwensen en discussie van dilemma’s uit de praktijk. De dilemma’s worden in groepjes besproken en gepresenteerd waarop u direct feedback krijgt. Het doel is om u meer gevoel en handvatten te geven die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Klik hier voor meer informatie over de training.

Brief aan Europese Commissie over nalaten stellen prejudiciële vragen door Rechtbank Amsterdam in EAB zaken

Op 30 juli 2015 hebben Thom Dieben en Han Jahae, mede namens zes Amsterdamse collega’s, de Europese Commissie gevraagd onderzoek te doen naar het feit dat de Rechtbank in Amsterdam niet aan haar verplichting lijkt te voldoen om in voorkomende gevallen vragen over de uitleg van EU recht voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg in zaken betreffende het Europees Arrestatiebevel (EAB).

Volgens vaste rechtspraak is de rechtbank bij twijfel over de uitleg van Europees recht verplicht om het Europese Hof van Justitie te adiëren. Slechts als een rechtsvraag al beantwoord is in eerdere uitspraken of als het antwoord op de vraag evident is, kan afgezien worden van het inschakelen van het Hof in Luxemburg. In alle andere gevallen bestaat er een verplichting om het Hof te benaderen (CILFIT-arrest; ECLI: EU:C:1982:335).

De auteurs constateren dat de rechtbank het Hof In Luxemburg echter zelden of nooit benadert in gevallen waar dat wel geïndiceerd is. Aangezien noch de opgeëiste personen, noch hun advocaten het Hof rechtstreeks kunnen benaderen bestaat er de facto een juridisch vacuüm.

Als de Commissie constateert dat de rechtbank inderdaad ten onrechte weigert om vragen aan het Hof van Justitie voor te leggen in gevallen waarin dat wel moet, dan kan zij Nederland in gebreke stellen. Uiteindelijk kan de Commissie het Hof in Luxemburg vragen Nederland te veroordelen wegens het niet nakomen van haar verplichtingen. In dat geval kan naleving afgedwongen worden d.m.v. het opleggen van boetes en/of een dwangsom.

Op 30 juni 2015 waren 27 ingebrekestellingen tegen Nederland aanhangig waarvan drie tegen het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Klik hier voor de brief aan de Europese Commissie.

UPDATE (maart 2016): Inmiddels is van de Europese Commissie een antwoord ontvangen. Klik hier om deze brief te bekijken.

 

 

Boekbespreking ‘De Hoogezandse Brand’

In het Tijdschrift voor de Politie van deze maand wordt het boek ‘De Hoogezandse Brand’ (Boom/Lemma, 2015) besproken. Dit boek gaat uitgebreid in op het opsporingsonderzoek en de veroordeling van de verdachte op de moord van Gonda Smit in 1996. De auteurs komen uiteindelijk tot de conclusie dat het door het Hof Leeuwarden aangenomen scenario op basis waarvan de verdachte werd veroordeeld zeer onwaarschijnlijk is. Mede gesteund door deze bevindingen is recent een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Het boek de ‘De Hoogezandse Brand’ is mede geschreven door Karima Marouf. Karima is als secretaresse werkzaam bij JahaeRaymakers. Voordat ze daar in dienst trad voltooide ze de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht.

“Prejudiciële vragen aan het HvJ EU: liever geen pottenkijkers?”

In het Strafblad van deze maand (Juli 2015) is een artikel gepubliceerd van Han Jahae en Thom Dieben getiteld “Prejudiciële vragen aan het HvJ EU: liever geen pottenkijkers?”. Dit artikel beoogt aan de hand van enkele frequently asked questions praktische handvatten aan te reiken voor de Nederlandse strafrechter die overweegt prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU of zich geconfronteerd ziet met een verzoek daartoe van het OM of de verdachte. Han Jahae en Thom Dieben zijn beiden als advocaat verbonden aan JahaeRaymakers.

 

Lees het hele artikel.

Wwft in de praktijk 17 september 2015

“Kunt u het risicobeleid en risicoprofielen binnen uw organisatie implementeren en controleren? De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vraagt van u een actieve en oplettende houding ongeacht of u als zelfstandig professional werkt of als u werkzaam bent binnen een groter samenwerkingsverband.

Op 17 september zal Jurjan Geertsma spreken op de studiemiddag van Wolters Kluwer. Tijdens deze studiemiddag worden kort de belangrijkste wettelijke verplichtingen opgefrist, worden jurisprudentie en ontwikkelingen ten aanzien van witwassen en typologieën besproken, worden praktische handvatten gegeven voor implementatie en monitoring en is ruimschoots gelegenheid voor vragen en casuïstiek. Klik hier voor meer informatie.”

Anti-corruptie en integriteit training 29 oktober 2015

“Heeft uw bedrijf al een anti-corruptie en integriteit training? En hoe staat het met de kliklijn of whistleblowing voorziening? 

Ondanks duidelijke regels blijkt de praktijk van omgaan met corruptie een stuk lastiger. Iedereen krijgt er mee te maken, alleen niet altijd op een duidelijke of herkenbare manier.

Op 29 oktober zal Jurjan Geertsma spreken op de anti-corruptie en integriteit training van Wolters Kluwer. De training richt zich op anti-corruptie en integriteit door middel van dilemma’s die de advocaten, in-house counsels, compliance officers en bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs en interne accountants in de praktijk tegen komen en oplossen. Klik hier voor meer informatie.”

Live debat tussen Carel Raymakers en VVD Tweede Kamerlid Hayke Veldman

“Steeds vaker wordt werknemers gevraagd of ze een strafblad hebben. Zo niet, dan krijg je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Geen VOG betekent na de rechterlijke veroordeling een extra straf. Want als je geen VOG krijgt, duurt het 2 jaar (jonger dan 23 jaar) of 4 jaar voordat je opnieuw hetzelfde beroep uit mag oefenen.  PvdA, SP, D66 en GroenLinks willen een versoepeling van de eisen voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

In de aflevering van Reporter Radio van zondag 14 juni jl. vond een live debat plaats tussen Carel Raymakers en VVD Tweede Kamerlid Hayke Veldman. Carel Raymakers: ‘Het instrument gaat aan zijn doel voorbij, veiligheid bereik je niet door een paar mensen te selecteren. We willen dat mensen terugkomen in de maatschappij. Het belangrijkst is de rechtsgang, het effect van de VOG mag niet zijn dat deze rechtsgang links en rechts wordt ingehaald door een bestuursgang, de staatssecretaris’.”

Beluister hier het debat: http://www.radio1.nl/item/296548-14-juni-2015:-Géén-Verklaring-Omtrent-Gedrag?-Dubbel-gestraft..html

Artikel in Strafblad: De zin en onzin van compositietekeningen

In het Strafblad van deze maand (Mei 2015) is een artikel gepubliceerd van Renate van Lijssel getiteld “De zin en onzin van compositietekeningen”. In dit artikel wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op het nut van compositietekeningen in strafzaken. Van Lijssel betoogt dat ondanks dat gedegen onderzoek (op dit moment) ontbreekt, er voldoende aanwijzingen zijn dat de zin van compositietekeningen zeer beperkt is. Toch wordt er nog met enige regelmaat een beroep gedaan op compositietekeningen. Renate van Lijssel is als secretaresse verbonden aan JahaeRaymakers. Voordat ze daar in dienst trad voltooide  ze de master Nederlands Recht (specialisatie strafrecht) en de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht.

 

R.J.M.W. van Lijssel, De zin en onzin van compositietekeningen, Strafblad, Mei 2015, p. 152-157

Hof: Nederlands wettelijk kader voor doorzoeking smartphone in strijd met recht op privacy (art. 8 EVRM)

Op 22 april 2015 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat – kort gezegd – het Nederlandse wettelijke kader voor een doorzoeking van een smartphone niet voldoet aan de eisen van art. 8 EVRM. Het Hof volgde daarmee het verweer van Marleen van Beckhoven en Thom Dieben, advocaten bij JahaeRaymakers. Het Hof oordeelde dat de technische ontwikkelingen anno 2015 met zich brengen dat er via een smartphone niet alleen toegang wordt verkregen tot verkeersgegevens, maar ook tot de inhoud van communicatie en privé-informatie van de gebruiker van de smartphone. En dat zonder enige vorm van voorafgaande beoordeling van de subsidiariteit en/of proportionaliteit van de bevoegdheid. Dat bracht het Hof tot het oordeel dat sprake is van een zodanig ingrijpende bevoegdheid dat, mede gelet op art. 1 Sv, de algemene bevoegdheidsomschrijving van artikel 94 Sv heden ten dage niet meer kan worden aangemerkt als een wettelijk voorschrift dat als voldoende kenbaar en voorzienbaar kan worden aangemerkt bij de uitoefening van de verleende bevoegdheid. Het kan derhalve de toets van art. 8 EVRM niet (meer) doorstaan. Om die reden was in de optiek van het Hof sprake van een onherstelbaar vormverzuim. Weliswaar verbond het Hof daar uiteindelijk geen rechtsgevolgen aan maar dat doet aan de principiële stellingname niet af.

Bekijk ook: