Hof: Nederlands wettelijk kader voor doorzoeking smartphone in strijd met recht op privacy (art. 8 EVRM)

Op 22 april 2015 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat – kort gezegd – het Nederlandse wettelijke kader voor een doorzoeking van een smartphone niet voldoet aan de eisen van art. 8 EVRM. Het Hof volgde daarmee het verweer van Marleen van Beckhoven en Thom Dieben, advocaten bij JahaeRaymakers. Het Hof oordeelde dat de technische ontwikkelingen anno 2015 met zich brengen dat er via een smartphone niet alleen toegang wordt verkregen tot verkeersgegevens, maar ook tot de inhoud van communicatie en privé-informatie van de gebruiker van de smartphone. En dat zonder enige vorm van voorafgaande beoordeling van de subsidiariteit en/of proportionaliteit van de bevoegdheid. Dat bracht het Hof tot het oordeel dat sprake is van een zodanig ingrijpende bevoegdheid dat, mede gelet op art. 1 Sv, de algemene bevoegdheidsomschrijving van artikel 94 Sv heden ten dage niet meer kan worden aangemerkt als een wettelijk voorschrift dat als voldoende kenbaar en voorzienbaar kan worden aangemerkt bij de uitoefening van de verleende bevoegdheid. Het kan derhalve de toets van art. 8 EVRM niet (meer) doorstaan. Om die reden was in de optiek van het Hof sprake van een onherstelbaar vormverzuim. Weliswaar verbond het Hof daar uiteindelijk geen rechtsgevolgen aan maar dat doet aan de principiële stellingname niet af.

Bekijk ook:

EHRM: Geisterfer, schending Conventie door Nederland

Op 9 december heeft het Europees Hof voor de rechten van de Mens het arrest Geisterfer tegen Nederland gewezen. In dit voor de praktijk belangwekkende arrest heeft het Hof geoordeeld dat Nederland art 5 lid 1 en 3 van de Conventie voor de rechten van de mens heeft geschonden door Geisterfer opnieuw in voorarrest te plaatsen terwijl daar geen afdoende gronden voor aanwezig waren. Thom Dieben, advocaat bij JahaeRaymakers en Gwen Jansen hebben als advocaten in deze zaak opgetreden.

 

Han Jahae benoemd tot plv lid van de Adviescommissie afgesloten strafzaken

Op voordracht van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden heeft de minister van veiligheid en justitie I.W. Opstelten bij besluit d.d. 16 december 2014 Han Jahae benoemd tot plv lid van de Adviescommissie afgesloten strafzaken. De commissie adviseert de procureur-Generaal over de noodzaak en de inhoud van een eventueel nader onderzoek naar een mogelijke grond voor herziening.

‘EU Criminal law for defence counsel’

Op 28-29 mei 2015 zal Han Jahae in Riga, Estland de cursus ‘ EU Criminal law for defence counsel’ verzorgen. ERA, the Academy of European law, stelt zich ten doel strafrechtadvocaten  die dagelijks binnen de Unie strafrecht bedrijven bewust te maken van de mogelijkheden die het Uniestrafrecht biedt in de wetenschap dat die mogelijkheden in de praktijk nog onvoldoende onderkend en benut worden. Tijdens de tweedaagse cursus in Riga zal Han, samen met docenten uit Estland, Engeland en Wales, Portugal, Finland en Polen, met name het op de Nederlandse praktijk toegesneden deel voor zijn rekening nemen. Daarbij zal niet alleen de theorie uitgebreid aan bod komen maar zal ook aan de hand van een casus gedemonstreerd worden hoe het voor de verdediging onontgonnen gebied gewonnen kan en moet worden.

Bekijk hier het gehele programma.