Nieuwe medewerker – Oscar Pluimer

Met ingang van 1 augustus 2017 is Oscar Pluimer in dienst getreden bij JahaeRaymakers Advocaten. Hij wordt onderdeel van de economische en internationale sanctierechtpraktijk van het kantoor.

Oscar verleent bij JahaeRaymakers rechtsbijstand aan bedrijven, leidinggevenden en andere natuurlijke personen in alle facetten van het (financieel-economische en fiscale) sanctierecht.

Oscar heeft in 2014 de master Nederlands recht, specialisatie strafrecht, cum laude behaald aan de Universiteit Utrecht. Daar is zijn fascinatie voor het zogenoemde bijzonder strafrecht ontstaan. Gedurende zijn studie heeft hij tevens het Excellent Master Tracé gevolgd, een multidisciplinair honoursprogramma waarin de nadruk ligt op academische en wetenschappelijk verdieping. Als stagiair heeft hij praktijkervaring opgedaan bij het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht (als buitengriffier) en diverse gerenommeerde advocatenkantoren. Na afronding van zijn studie is Oscar nagenoeg twee jaar als docent en onderzoeker verbonden geweest aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Eerste jaar Huis voor Klokkenluiders: “enerverend en energiek”

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft twee kerndoelen: het bieden van rechtsbescherming aan klokkenluiders en het bijdragen aan een oplossing voor (maatschappelijke) misstanden. In maart van dit jaar heeft het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste jaarverslag gepubliceerd. Voorzitter Paul Loven beschrijft de afgelopen periode, waarin volgens hem veel verzoeken om advies, onderzoek en informatie zijn gedaan, als “enerverend en energiek”.

Continue reading “Eerste jaar Huis voor Klokkenluiders: “enerverend en energiek””

Het UBO – register: heeft/bent u al een UBO?

Op 31 maart 2017 is ten behoeve van de implementatie van de 4e Europese Anti-witwasrichtlijn (EU) 2015/849, het concept wetsvoorstel (hyperlink: https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetregistratieuiteindelijkbelanghebbenden)  houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’, afgekort UBO) ter consultatie gepubliceerd. De consultatieronde liep tot en met 28 april 2017.  In juli 2016 is reeds de consultatie van het overige concept implementatiewetsvoorstel geweest. Hoewel Nederland verplicht is de richtlijn uiterlijk 26 juni 2017 te hebben geïmplementeerd, verwachten wij dat deze Nederland niet wordt gehaald. Dat is vervelend voor instellingen en ondernemingen die hierop hun interne procedures, bijvoorbeeld over het nieuwe ruime UBO-begrip, willen aanpassen. Een coulanceregeling voor instellingen ligt ons inziens dan ook voor de hand.

Continue reading “Het UBO – register: heeft/bent u al een UBO?”

Amerikaanse DOJ publiceert Evaluation of Corporate Compliance Programs

Recent heeft de US DOJ’s Fraud Section een Evaluation Guidance met betrekking tot corporate compliance programma’s in de context van strafrechtelijke onderzoeken gepubliceerd. In dit document beschrijft de Fraud Section met 11 kern onderwerpen en onderliggende voorbeeldvragen wat het verwacht van en relevant acht bij het evalueren van compliance programma’s, waarbij de Fraud Section erkent dat risico’s – en dus de inhoud van een compliance programma – per onderneming kunnen verschillen. Hoewel de inhoud van dit document niet heel vernieuwend is, wordt nu wel duidelijker en meer gedetailleerd weergegeven waar de Fraud Section precies naar kijkt als het compliance programma’s en de implementatie daarvan door ondernemingen beoordeelt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Continue reading “Amerikaanse DOJ publiceert Evaluation of Corporate Compliance Programs”

Handhaving Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Sinds dit voorjaar ontvangen bedrijven die mogelijk elektrische of elektronische apparatuur hebben geïmporteerd en deze in Nederland op de markt brengen, vooraankondigingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) omtrent de handhaving van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (afgekort: Raeea). Op grond van de Raeea zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor de afvalverwerking van de door hen op de markt gebrachte producten. Zij dienen zich in dit verband te registreren bij het Nationaal (W)EEE register en jaarlijks opgave te doen van de door hen op de markt gezette hoeveelheden.

De ILT houdt namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toezicht op de naleving van de Raeea. Op grond van koppeling van informatie, bijvoorbeeld van Douane, onderzoeken zij momenteel of en in hoeverre bedrijven zich houden aan de Raeea en gaan zij waar nodig over tot het nemen van handhavingsmaatregelen. Zorg ervoor dat u alsnog spoedig uitvoering aan deze regelgeving heeft gegeven.

Wet Versterking positie curator

In de zomer van 2016 zijn de wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en de wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Onlangs is ook de wet versterking positie curator aangenomen. Deze wet treedt per 1 juli 2017 in werking. Deze drie wetten maken onderdeel uit van de zogenaamde fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht – hetgeen de aanpak van faillissementsfraude dient te verstreken. Continue reading “Wet Versterking positie curator”

Cybercrime: heling van (bedrijfs)gegevens

Bij de Eerste Kamer ligt thans het in 2013 ingediende voorstel voor de Wet computercriminaliteit III. Onderdeel van dit voorstel is de strafbaarstelling van heling van gegevens (artt. 138c en 139g Sr). Mocht u als bedrijf worden geconfronteerd met de omstandigheid dat uw vertrouwelijke bedrijfsgegevens elders worden aangeboden, dan zijn er met deze wet betere mogelijkheden om na de ontvangst van een aangifte, strafvorderlijk op te treden.

Continue reading “Cybercrime: heling van (bedrijfs)gegevens”

Thom Dieben spreekt in Londen tijdens het derde seminar van Defence Extradition Lawyers Forum (DELF)

Op 7 juni jl. heeft Thom Dieben in London, tijdens het derde seminar van DELF, vanuit een Nederlands perspectief gesproken over het wederzijds vertrouwen in uitleveringszaken. In dit kader sprak Thom over de implementatie van de Aranyosi & Căldăraru uitspraak van 5 april 2016 in Nederland en de rechtshulprelatie tussen Turkije en Nederland sinds de coup poging.

Continue reading “Thom Dieben spreekt in Londen tijdens het derde seminar van Defence Extradition Lawyers Forum (DELF)”

GEZOCHT: JURIDISCH SECRETARESSE (M/V)

JahaeRaymakers is per 1 juli 2017 op zoek naar een juridisch secretaresse (0,9 fte).

Interesse?

Stuur uw cv en motivatiebrief per e-mail naar Melissa den Hartogh: denhartogh@jahae.nl. Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen via 020-4352525.

Zie verder voor de functieomschrijving, functievereisten en competenties: https://www.jahae.nl/werken-bij/