Toezicht & handhaving

In het algemeen

Het veld van toezicht en handhaving verandert voortdurend. Bedrijven, bestuurders, interne toezichthouders en (vrije) beroepsgroepen worden eerder aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. Ook als het gaat om algemenere taken zoals het voorkomen van fraude en meldplichten bij misstanden. De overheid zet daarbij in op strenger toezicht en robuustere handhaving.

Dit betekent voor u meer inspanningen om aan wet- en regelgeving te voldoen. En meer spanningsveld tussen algemenere verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Plus een snellere confrontatie met toezicht, handhaving en beboeting bij geschillen.

JahaeRaymakers begeleidt u of uw onderneming als u betrokken raakt of dreigt te raken in tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijk onderzoeken. Denk daarbij aan bijstand in geval van bedrijfsbezoeken, verzoeken/vorderingen tot het verstrekken van (vertrouwelijke) gegevens,  oproepingen om als getuige/deskundige/overtreder te worden gehoord. Maar ook aan hoe te acteren in geval van boeteopleggingen. Ons streven is erop gericht om, waar mogelijk, gezamenlijk met instanties tot een acceptabel vergelijk te komen. Waar nodig procederen wij stevig door tot aan de hoogste nationale of internationale rechter.

In het bijzonder

Arbeidsomstandigheden en illegale tewerkstelling

Bij ernstige arbeidsongevallen bent u verplicht de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid te informeren. Deze zal onder meer een onderzoek instellen naar de aansprakelijkheid van werkgever en leidinggevenden. Het is daarbij van belang u tijdig goed te laten informeren over uw (rechts)positie. Wij kennen de urgentie, reageren direct en kunnen desgewenst ook snel juridische bijstand ter plaatse leveren.

Wij staan ook cliënten bij die betrokken zijn geraakt in onderzoeken van de Inspectie SZW (al dan niet in samenwerking met andere inspecties of opsporingsinstanties) naar overtredingen van de Arbo-regelgeving en Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) (tewerkstelling zonder (juiste) vergunning). De handhaving en sanctionering van deze regelgeving is een prioriteit voor de overheid en de boetes die in dat verband worden opgelegd cumuleren veelal tot hoge bedragen.

In- en uitvoer

De wet- en regelgeving betreffende de in- en uitvoer van goederen, diensten en technologie varieert per branche en is vaak uitgebreid en complex. Dat kan leiden tot voorafgaande discussies met toezichthouders zoals de Douane, de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In sommige gevallen kan sprake zijn van betrokkenheid in opsporings- en handhavingsonderzoeken naar in- en uitvoer die al heeft plaatsgevonden.

Een bijzonder gebied betreft de regelgeving omtrent de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen en diensten en de (inter)nationale sanctiemaatregelen (embargo’s en handelsbeperkingen). De toezichthouder Douane/CDIU en de opsporingsdienst FIOD monitoren en onderzoeken de naleving van deze regelgeving.

We staan u ter zijde in discussies met instanties en bij onderzoeken teneinde uw handelsbelangen maximaal te waarborgen.

Milieu

Het toezicht op de naleving en de handhaving van milieuregelgeving door bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s), kan uitmonden in onderzoeken naar strafbare of beboetbare feiten. We hebben uitgebreide ervaring in de bijstand van bedrijven en functionarissen die geconfronteerd worden met onderzoeken over vermoedens van overtreding op de volgende terreinen:

 • Afval
 • Asbest
 • Binnenlandse en grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen
 • Bodem
 • Energie
 • Geluid
 • Gevaarlijke stoffen voor (hoog risico)bedrijven
 • Lucht
 • Olie
 • Sanering
 • Wabo-vergunningen (al dan niet voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO))
 • Water

Tuchtrecht

Het tuchtrecht blijft volop in ontwikkeling. Het heeft de aandacht van overheidsinstanties, de vrije beroepsgroepen en de samenleving. De overheid bemoeit zich veel nadrukkelijker met zowel de algemene inrichting van het toezicht op de vrije beroepsbeoefenaar als concrete klachten over het functioneren van de vrije beroepsbeoefenaar.

JahaeRaymakers heeft een bijzondere feeling met het tuchtrecht. Wij houden ons ook binnen onze eigen beroepsgroep bezig met tuchtrechtelijke vraagstukken en kwesties betreffende het toezicht. Daarnaast staan we veelvuldig vrije beroepsbeoefenaren bij in tuchtprocedures, zoals accountants, advocaten, belastingadviseurs, gerechtsdeurwaarders, makelaars, medici, notarissen en tandartsen. Dat kunnen tuchtprocedures zijn op basis van door (oud)cliënten ingediende klachten maar ook op basis van klachten ingediend door toezichthouders (AFM, BFT, IGZ, KNB, NBA) of zelfs het Openbaar Ministerie.

Ook vraagstukken betreffende de geheimhoudingsplicht en het professioneel verschoningsrecht hebben onze bijzondere aandacht.

Voedsel en horeca

De Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) richt zich in het bijzonder op fraude bij de productie van en handel met voedsel bij een bedrijf of binnen een keten, zoals de vlees- of visindustrie. Daarnaast is er een duidelijke focus op horeca-inrichtingen. Het sanctierecht vormt een middel om naleving van deze regelgeving af te dwingen. In samenwerking met de FIOD richt de NVWA-IOD zich ook op het vermogen van bedrijven die regelgeving overtreden en daarmee behaalde opbrengsten witwassen. We staan bedrijven en hun bestuurders bij die onderwerp worden van een (mogelijk) onderzoek van de NVWA-IOD en FIOD.

Verkeer & transport

JahaeRaymakers werkt veel voor cliënten in de verkeer- en transportsector (personen- en vrachtvervoer), die met (grootschalige) opsporings- en handhavingsonderzoeken van bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden geconfronteerd. We verlenen de bijstand onder andere aan luchtvaartmaatschappijen, vrachtafhandelaren, schippers en rederijen, taxibedrijven en (bijzonder) transportbedrijven.

We hebben daarnaast specifieke kennis en ervaring op het gebied van incidenten in de lucht- en scheepvaart die (tevens) door de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden onderzocht en staan daarin maatschappijen, functionarissen en verkeersvliegers bij.

Ook bij verkeersovertredingen en procedures bij het CBR betreffende rijbewijzen kunt u op ons rekenen.

Zorg en gezondheid

Zorgaanbieders kunnen worden geconfronteerd met onderzoeken naar zorgfraude door de FIOD, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie Sociale Zorg en Welzijn (SZW) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook verantwoordelijke functionarissen kunnen daarbij betrokken raken. Op basis van eigen (intern) onderzoek gaan we de dialoog met de instanties aan, teneinde een passende afdoening te treffen. Daarnaast hebben vraagstukken betreffende de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht onze bijzondere aandacht. Ook medici die in straf- of tuchtrechtelijke onderzoeken zijn betrokken, staan we bij.