Sanctierecht

In het algemeen

JahaeRaymakers beschikt over uitgebreide kennis van (bijzonder) strafrecht, tuchtrecht en bestuursrechtelijk sanctierecht. Door optredens in veelal omvangrijke en complexe high profile zaken zijn wij gewend adequaat een analyse te maken van de risico’s en snel een strategie te bepalen. Ons doel? Uw belangen optimaal waarborgen. Discretie naar buiten en transparantie naar de cliënt zijn daarbij onderdeel van ons DNA.

Wij denken mee over vraagstukken van aansprakelijkheid van bedrijven, functionarissen en vrije beroepsbeoefenaren en verlenen bijstand indien zij – op welke manier dan ook – betrokken zijn geraakt of dreigen betrokken te worden in strafrechtelijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijk onderzoeken. U kunt daarbij denken aan bijstand in geval van doorzoekingen of bedrijfsbezoeken, vorderingen uitlevering gegevens, conservatoire (ander)beslagen, oproepingen om als getuige, deskundige, verdachte of overtreder te worden gehoord en dagvaardingen om bij de rechter te verschijnen. Waar mogelijk is ons streven erop gericht om een onderzoek zachtjes in de kiem te smoren. Waar nodig procederen wij stevig door tot aan de hoogste nationale of internationale rechter.

Ook adviseren en begeleiden wij bedrijven en professionals die benadeeld zijn door (strafbare) feiten. Het gaat dan vaak om vragen als: welke passende maatregelen kunnen worden getroffen tegen partijen? Moet melding of aangifte worden gedaan bij instanties? Hoe kan de schade wordt begroot en beperkt? Hoe herstellen we het vertrouwen en hoe kunnen wij toekomstige gevallen voorkomen? We bieden u onze ervaring en kennis aan en assisteren bij het uitvoeren van (interne) onderzoeken, het begeleiden van aangiftes bij instanties en het indienen van vorderingen in bijzondere procedures.

Voor elke zaak wordt in overleg met de cliënt beoordeeld of inschakeling van deskundigen of samenwerking met andere advocaten gewenst is, om u ook in multidisciplinaire onderzoeken optimaal te kunnen bijstaan. Ons uitstekende netwerk staat u daarbij ten dienste.

In het bijzonder

Arbeidsomstandigheden en illegale tewerkstelling

Bij ernstige arbeidsongevallen bent u verplicht de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid te informeren. Deze zal onder meer een onderzoek instellen naar de aansprakelijkheid van werkgever en leidinggevenden. Het is daarbij van belang u tijdig goed te laten informeren over uw (rechts)positie. Wij kennen de urgentie, reageren direct en kunnen desgewenst ook snel juridische bijstand ter plaatse leveren.

Wij staan ook cliënten bij die betrokken zijn geraakt in onderzoeken van de Inspectie SZW (al dan niet in samenwerking met andere inspecties of opsporingsinstanties) naar overtredingen van de Arbo-regelgeving en Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) (tewerkstelling zonder (juiste) vergunning). De handhaving en sanctionering van deze regelgeving is een prioriteit voor de overheid en de boetes die in dat verband worden opgelegd cumuleren veelal tot hoge bedragen.

Computercriminaliteit (cybercrime)

Het bedrijfsleven ondervindt in toenemende mate last van vormen van computercriminaliteit. Hinderlijk en schadelijk. Wij schakelen snel bij vermoedens van computercriminaliteit, zodat al dan niet in overleg met de relevante instanties zo spoedig mogelijk maatregelen kunnen worden getroffen.

De digitalisering van de samenleving leidt er ook toe dat van overheidswege meer bevoegdheden en opsporingsmiddelen worden ingezet waarbij – soms op grote schaal – gegevens van bedrijven worden gevorderd en gekopieerd. Als u wordt geconfronteerd met dit soort vorderingen of bedrijfsbezoeken kunnen wij u bijstaan in de feitelijke afwikkeling daarvan. Daarnaast denken wij ook met u mee over hiermee samenhangende vraagstukken, zoals de verhouding tot en de omgang met vertrouwelijke bedrijfsinformatie en privacy-aspecten.

Corruptie

JahaeRaymakers beschikt over bijzondere kennis en ruime ervaring in corruptie zaken en integriteitskwesties. Om die reden kennen wij als geen ander de gevoeligheden, risico’s en implicaties die daarmee samenhangen. Niet alleen het omkopen van (buitenlandse) ambtenaren (ambtelijke corruptie) is strafbaar, ook binnen de privésector zelf kan sprake zijn van verboden omkoping (niet-ambtelijke corruptie). Dat laatste betekent, kort gezegd, dat een werknemer strafbaar handelt indien deze in verband met zijn werkzaamheden een gift van een derde heeft aangenomen en deze gift ten onrechte heeft verzwegen voor zijn werkgever.  De opsporing en vervolging van zowel ambtelijke als niet-ambtelijke corruptie hebben grote prioriteit bij de diverse (Nederlandse en buitenlandse) opsporingsinstanties.

In het internationale handelsverkeer dient in dit verband onder meer rekening te worden gehouden met buitenlandse regelgeving, zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de Britse Bribery Act. Beide wetten hebben een dusdanige reikwijdte dat deze ook ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor ondernemingen en hun bestuurders in Nederland indien deze (mede) actief zijn in het buitenland. Wij kunnen u over deze implicaties informeren en met u meedenken over onder meer het tijdig signaleren en afwikkelen van handelspraktijken die mogelijk niet aan (inter)nationale regelgeving op dit punt voldoen.

Economisch, financieel en fiscaal sanctierecht

Bedrijven, functionarissen en vrije beroepsbeoefenaren hebben te maken met een onverminderd toenemende regeldruk. Daarbij lijken enerzijds compliance en anderzijds sanctionering de – digitale of zwart-witte – werkelijkheid te vormen. Om deze reden dient meer en meer al voor wordt gehandeld rekening te worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent tijdig (juridische) risico’s in kaart brengen, bestaande situaties intern (laten) onderzoeken en bovenal waar mogelijk (reputatie)schade beperken. JahaeRaymakers beschikt over ruime expertise op dit gebied.

Ook kunnen we in grensoverschrijdende onderzoeken optreden als cliënten verdachte, betrokkene of benadeelde partij zijn. (Derden)onderzoeken van handhavingsautoriteiten komen sneller en vaker voor. Dat is een gevolg van de plaats die aan het sanctierecht wordt toegekend door opsporingsinstanties – zoals de FIOD, andere bijzondere opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie – en toezichthouders –zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Nederlandse Bank (DNB) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze instanties zien het sanctierecht als een optimaal middel voor toezicht, handhaving en bestraffing. Veel economische, financiële of fiscale wetgeving kan dan ook via de Wet op de Economische Delicten (WED) of andere bijzondere wet- en regelgeving strafrechtelijk worden gesanctioneerd. Deze strafbare feiten worden in de praktijk veelal gecombineerd met verdenkingen van algemene strafbare feiten zoals valsheid in geschrift, witwassen en soms het vormen van een criminele organisatie.

In het kader van dergelijke onderzoeken worden vaak multidisciplinaire samenwerkingsverbanden gevormd door de diverse (inter)nationale opsporingsinstanties en toezichthouders. Door dit samenwerkingsverband worden vervolgens hele branches  waar mogelijk strafwaardig gedrag voorkomt doorgelicht, waarna concrete bedrijven en personen worden aangepakt die deviant gedrag (lijken te) vertonen. Een verregaande uitwisseling van gegevens tussen de diverse betrokken instanties – niet zelden verkregen van daartoe wettelijk gedwongen (financiële) instellingen zoals banken en de Belastingdienst – lijkt daarbij niet enkel een middel te zijn geworden maar een doel op zichzelf. De inzet van bijzondere opsporingsbevoegden (taps, bugs) en (financiële) dwangmiddelen (beslag) wordt daarbij bovendien zeker niet (meer) geschuwd.

JahaeRaymakers kent dit spectrum en staat u in elke fase van een onderzoek door opsporings- en handhavingsautoriteiten kordaat en krachtig bij.

Fraude en witwassen

Zowel nationaal als internationaal worden er vele en grote onderzoeken verricht naar diverse soorten van fraude (zoals belasting- en toeslagenfraude, faillissementsfraude, hypotheekfraude, vastgoedfraude, verzekeringsfraude en zorgfraude). Het bestrijden van witwassen staat bovendien hoog op de internationale agenda van bijvoorbeeld de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Financial Action Task Force (FATF).

JahaeRaymakers heeft grote ervaring in procedures ter zake van verschillende vormen van fraude en witwassen.

In- en uitvoer

De wet- en regelgeving betreffende de in- en uitvoer van goederen, diensten en technologie varieert per branche en is vaak uitgebreid en complex. Dat kan leiden tot voorafgaande discussies met toezichthouders zoals de Douane, de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In sommige gevallen kan ook sprake zijn van betrokkenheid in opsporings- en handhavingsonderzoeken naar in- en uitvoer die al heeft plaatsgevonden.

Een bijzonder gebied betreft de regelgeving omtrent de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen en diensten en de (inter)nationale sanctiemaatregelen (embargo’s en handelsbeperkingen). De toezichthouder Douane/CDIU en de opsporingsdienst FIOD monitoren en onderzoeken de naleving van deze regelgeving.

We staan u terzijde in discussies met instanties en bij onderzoeken teneinde uw handelsbelangen maximaal te waarborgen.

Milieustrafrecht

Het toezicht op de naleving en de handhaving van milieuregelgeving door bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s), kan uitmonden in onderzoeken naar strafbare of beboetbare feiten. We hebben uitgebreide ervaring in de bijstand van bedrijven en functionarissen die geconfronteerd worden met onderzoeken naar vermoedens van overtreding op de volgende terreinen:

 • Afval
 • Asbest
 • Binnenlandse en grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen
 • Bodem
 • Energie
 • Geluid
 • Gevaarlijke stoffen voor (hoog risico)bedrijven
 • Lucht
 • Olie
 • Sanering
 • Wabo-vergunningen (al dan niet voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO))
 • Water

Sport

Sportverenigingen en -bonden staat het tuchtrecht ter beschikking om naleving van gedragsregels in de sport te reguleren. JahaeRaymakers heeft een bijzondere aandacht voor en ervaring met het tuchtrecht (in de breedste zin). Sportregelgeving geldt overigens uitsluitend voor leden en aangesloten partijen. Het is niet van toepassing op niet-leden en andere niet-aangesloten partijen. Uiteindelijk wordt het gedrag van derden natuurlijk wel via onder meer het strafrecht worden gereguleerd. Ook sporters kunnen hiermee – soms naast het tuchtrecht – te maken krijgen.

Van de inzet van het tucht- en strafrecht verwacht men veel bij de bestrijding van corruptie in de sport. Corruptie kent vele gedaanten, maar met name matchfixing staat de laatste jaren weer volop in de belangstelling van nationale en internationale sport stakeholders. Bij matchfixing gaat het kort gezegd om de manipulatie van de uitkomsten van sportwedstrijden door op oneigenlijke manieren het verloop of de uitkomst van een competitie te bepalen. Doel is om een voordeel voor zichzelf of voor anderen te bereiken en de onzekerheid van de uitkomst van een sportwedstrijd op te heffen.

Bij matchfixing kan sprake zijn van diverse strafbare feiten, waaronder oplichting (van de consument, kansspelaanbieder en/of sportorganisator), niet-ambtelijke omkoping (van spelers en/of officials) en witwassen. Daar waar matchfixing geen strafrechtelijk element bevat, resteert (vrijwel) altijd het tuchtrechtelijk onderdeel (in de vorm van betrokkenheid van spelers en/of officials).

Bij het bewaken van integriteit in de sport wordt veel verwacht van handhaving- en opsporingsinstanties. JahaeRaymakers heeft ruime ervaring in het onderhouden van contacten en het beslechten van geschillen met deze partijen. Daarnaast beschikken wij over specialistische kennis op het gebied van de (bijzondere) tucht- en strafrechtelijke onderzoeken en de bijstand van cliënten daarin.

Tuchtrecht

Het tuchtrecht blijft volop in ontwikkeling. Het heeft de aandacht van overheidsinstanties, de vrije beroepsgroepen en de samenleving. De overheid bemoeit zich veel nadrukkelijker met zowel de algemene inrichting van het toezicht op de vrije beroepsbeoefenaar als concrete klachten over het functioneren van de vrije beroepsbeoefenaar.

JahaeRaymakers heeft een bijzondere feeling met het tuchtrecht. Wij houden ons ook binnen onze eigen beroepsgroep bezig met tuchtrechtelijke vraagstukken en kwesties betreffende het toezicht. Daarnaast staan we veelvuldig vrije beroepsbeoefenaren bij in tuchtprocedures, zoals accountants, advocaten, belastingadviseurs, gerechtsdeurwaarders, makelaars, medici, notarissen en tandartsen. Dat kunnen tuchtprocedures zijn op basis van door (oud)cliënten ingediende klachten maar ook op basis van klachten ingediend door toezichthouders (AFM, BFT, IGZ, KNB, NBA) of zelfs het Openbaar Ministerie.

Ook vraagstukken betreffende de geheimhoudingsplicht en het professioneel verschoningsrecht hebben onze bijzondere aandacht.

Verkeer & transport

JahaeRaymakers werkt veel voor cliënten in de verkeer- en transportsector (personen- en vrachtvervoer), die met (grootschalige) opsporings- en handhavingsonderzoeken van bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden geconfronteerd. We verlenen de bijstand onder andere aan luchtvaartmaatschappijen, vrachtafhandelaren, schippers en rederijen, taxibedrijven en (bijzonder) transportbedrijven.

We hebben daarnaast specifieke kennis en ervaring op het gebied van incidenten in de lucht- en scheepvaart die (tevens) door de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden onderzocht en staan daarin maatschappijen, functionarissen en verkeersvliegers bij.

Ook bij verkeersovertredingen en procedures bij het CBR betreffende rijbewijzen kunt u op ons rekenen.

Voedsel en horeca

De Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) richt zich in het bijzonder op fraude bij de productie van en handel met voedsel bij een bedrijf of binnen een keten, zoals de vlees- of visindustrie. Daarnaast is er een duidelijke focus op horeca-inrichtingen. Het sanctierecht vormt een middel om naleving van deze regelgeving af te dwingen. In samenwerking met de FIOD richt de NVWA-IOD zich ook op het vermogen van bedrijven die regelgeving overtreden en daarmee behaalde opbrengsten witwassen. We staan bedrijven en hun bestuurders bij die onderwerp worden van een (mogelijk) onderzoek van de NVWA-IOD en FIOD.

Zorg en gezondheid

Zorgaanbieders kunnen worden geconfronteerd met onderzoeken naar zorgfraude door de FIOD, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie Sociale Zorg en Welzijn (SZW) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook verantwoordelijke functionarissen kunnen daarbij betrokken raken. Op basis van eigen (intern) onderzoek gaan we de dialoog met de instanties aan, teneinde een passende afdoening te treffen. Daarnaast hebben vraagstukken betreffende de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht onze bijzondere aandacht. Ook medici die in straf- of tuchtrechtelijke onderzoeken zijn betrokken, staan we bij.