Risico- & reputatiemanagement

In het algemeen

Goed ondernemen vergt lef en brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Daarbij liggen juridische aansprakelijkheden en reputatierisico’s op de loer. Men dient rekening te houden met vaak complexe en ingrijpende regelgeving op nationaal en internationaal niveau. Ook de integriteits- en compliance regels vergen steeds meer aandacht.

JahaeRaymakers biedt steun en bijstand bij het opstellen en toetsen van regels op gebied van integriteit en compliance. We bereiden cliënten voor op mogelijke publicitaire aandacht, ter voorkoming en beperking van reputatieschade en –risico’s. We geven verhoortrainingen en instructies voor onaangekondigde bedrijfsbezoeken. We schatten procesrisico’s in en voorkomen waar mogelijk juridische processen. Is procederen onvermijdelijk dan verlenen we bijstand met gebruikmaking van de ruimschoots aanwezige processuele ervaring bij diverse gerechtelijke instanties zowel in als buiten Nederland. Denk daarbij aan uiteenlopende procedures als ‘asset recovery’, onrechtmatige daad, kort geding, complexe straf- en gerelateerde civiel- en bestuursrechtelijke procedures.

In het bijzonder

Asset recovery

Interne fraude leidt behalve tot reputatieschade in vrijwel alle gevallen ook tot aanzienlijke financiële schade voor de benadeelde personen of bedrijven. Niet zelden worden de met de fraude verkregen gelden door middel van ingewikkelde (juridische) constructies aan het zicht onttrokken en in het buitenland gestald. Met (international) asset recovery wordt het proces bedoeld dat gericht is op het terugkrijgen van deze gelden naar de benadeelde partij(en). Denk daarbij aan het laten bevriezen van bankrekeningen of het leggen en uitwinnen van beslag op vastgoed en andere waardevolle zaken.

JahaeRaymakers kan benadeelde partijen in een dergelijk (international) asset recovery traject adviseren en als centraal coördinatiepunt functioneren voor de diverse betrokken (buitenlandse) advocaten. Indien als gevolg van de (interne) fraude een opsporingsonderzoek is gestart, kan daarbij waar passend en geboden ook de samenwerking worden gezocht met de betrokken(buitenlandse) opsporingsinstanties.

Procesbijstand

De rechtszaal is bij uitstek het klassieke werkterrein van de advocaat. Processen zijn geen doel op zich, maar soms onvermijdelijk. De advocaten van JahaeRaymakers zijn vertrouwd met alle aspecten van het proces: de voorbereiding, de analyse van procesrisico’s, de juiste aanpak met passende toonzetting; respectvol en indien vereist vlijmscherp.

Onze proceservaring varieert in Nederland van de sector kanton tot aan de Hoge Raad. Soms biedt een korte termijn in de raadkamer of een kort geding soelaas, maar vaak moeten cliënten een lang traject van procesvoering doorstaan.  We houden steeds oog voor een tussentijdse uitweg, maar zo nodig pleiten we totdat de cliënt het laatste woord krijgt. Voor specifieke expertise op niet juridisch terrein, beschikken we over een vitaal internationaal netwerk van betrouwbare, ervaren deskundigen. We hebben ruime ervaring met procesvoering voor het Europees Hof,  bijstand bij specifieke acties zoals internationale dawn raids, depositions en rogatoire verhoren in diverse jurisdicties.

Compliance

Compliance is een containerbegrip. JahaeRaymakers focust op compliance met betrekking tot publiekrechtelijke normen die doorwerken in het bedrijfsleven en bij (vrije) beroepsbeoefenaren. Het gaat dan in het bijzonder om de regelgeving die integere bedrijfsuitoefening dient te waarborgen en betrokkenheid bij strafbare feiten dient te voorkomen. Wat is een adequaat beleid bij het voorkomen van misstanden, corruptie of het witwassen en financieren van terrorisme? Hoe krijgt u uw medewerkers scherp? Hoe herkennen zij signalen (‘red flags’) en hoe komen deze bij u terecht? Hoe gaat u om met contractpartijen ten aanzien van deze vraagstukken? Hoe voert u een ‘ third-party due diligence’ uit? Handelt u in geval van meldingen en zo ja hoe? Heeft u een interne klokkenluidersregeling? Wij denken met deze en vele andere compliance vragen met u mee.

Integriteit

Vraagtekens rondom integriteit kunnen grote consequenties hebben voor iemands positie en voor de reputatie van de onderneming. Vaak al voordat de inhoudelijke procedures bij de rechter lopen.

De wetgeving voor ondernemingen en financiële instellingen op dit gebied is theoretisch en veeleisend. Zo dwingen bijvoorbeeld de Wet Bibob en Regelgeving rond de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor natuurlijke- en rechtspersonen van uitsluiting voor degene bij wie vraagtekens worden geplaatst; de waarborgen van de rechtstaat worden daar in toenemende mate ondergeschikt aan gemaakt.

Interne onderzoeken

Als het gaat om vermoedens of constateringen van interne fraude, integriteitsvraagstukken, handelen we kordaat en adequaat. Wij voeren samen met u en indien gewenst samen met (forensisiche) deskundigen het onderzoek uit. We verlenen bijstand bij interviews en komen met een advies voor de follow-up. Daarbij wegen we onder andere zorgvuldig af of autoriteiten moeten worden geïnformeerd, of procedures moeten worden aangepast, of  maatregelen (tegen medewerkers) moeten worden ondernomen.

Kunst & cultuur, media & entertainment

JahaeRaymakers heeft veel ervaring opgedaan in kwesties in de kunst & cultuur en in media & entertainment branches. We adviseren en verlenen juridische bijstand, vooral in reputatiekwesties. Culturele instellingen en producenten raadplegen ons kantoor veelvuldig om mee te denken in gevoelige kwesties.

Onrechtmatige daad

Het leerstuk van de onrechtmatige daad is in de rechtspraak ontwikkeld en illustreert dat rechters niet alleen naar de letter van de wet kijken. Strafbaar of tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen kan ook onrechtmatigheid inhouden. Veroordeling door de strafrechter kan tot omkering van de bewijslast leiden in het civiele proces. Niet zelden ge- of misbruiken procespartijen een aangifte of een tuchtklacht als opstart voor een forse civiele claim. Met onze uitgebreide ervaring doorzien wij die techniek en spelen daarop in. We verlenen geregeld bijstand aan ondernemingen en particulieren,die bekneld dreigen te raken door het procedurele schaakspel op verschillende borden. Waar schade wordt geleden als gevolg van strafbare feiten is een civielrechtelijke procedure om de schade vergoed te krijgen soms de noodzakelijke weg.

Trainingen

Wij hechten aan een gedegen feitenkennis. Het stelt ons in staat een gewogen inschatting te maken van procesrisico’s. Maar ook de cliënten moeten voorbereid zijn op de interactie van vraag en antwoord in een voor hen onbekende omgeving. We trainen en begeleiden hen. Daarbij houden we steeds scherp oog voor de positie van de cliënt in het proces en de begrenzing die soms moet worden gesteld aan het delen van feitenkennis.

Hetzelfde geldt voor onaangekondigde bedrijfsbezoeken. Wij kunnen met u een doorzoeking of controlebezoek naspelen (mock dawn raids) zodat getoetst kan worden hoe houdbaar de procedures daadwerkelijk zijn, hoe uw medewerkers hierop reageren en waar verbeteringen noodzakelijk zijn.