Global Legal Insights 2020 – Bribery & Corruption in the Netherlands

Jurjan Geertsma en Madelon Stevens schreven voor de Global Legal Insights 2020 het onderdeel Bribery & Corruption in the Netherlands. In hun bijdrage gaan zij in op het juridisch kader en handhavingsregime betreffende corruptiezaken in Nederland. Hierbij passeren zowel ambtelijke als niet-ambtelijke omkoping in binnen- en buitenland de revue. Aan de hand van enkele bekende zaken, waaronder Ballast Nedam (2012), SBM Offshore (2015), Vimpelcom (2016) en ING (2018) wordt het handhavingsklimaat en ontwikkelingen daarin van de laatste paar jaren beschreven. Daarnaast wordt het kader voor strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en individuen daarachter geschetst. Afgesloten wordt met een blik op de toekomst.

Klik hier voor het hele artikel.

Nieuw: EU global human rights sanctions

Op 9 december 2019 heeft de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borell, aangekondigd dat de Raad van de Europese Unie overeenstemming heeft bereikt over het invoeren van een EU mensenrechten sancties regime, vergelijkbaar met de Amerikaanse “Magnitsky Act”.

Naar aanleiding van een voorstel van de Nederlandse regering heeft het Europees Parlement in maart 2019 een motie aangenomen om een sanctieregime in te stellen dat specifiek gericht is op mensenrechtenschendingen. Het Europees Parlement roept op tot een sanctieregime te komen voor staten en niet-staten die wereldwijd hebben bijgedragen aan ernstige mensenrechtenschendingen, fysiek, financieel of door middel van corruptie. Continue reading “Nieuw: EU global human rights sanctions”

Corporate enforcement in het Nederlandse strafrecht

In mei van dit jaar verscheen op de website van Mr. een bijdrage waarin gesproken werd over de ver- houdingen tussen het Openbaar Ministerie (OM)/ de FIOD en de advocatuur in het kader van megaschikkingen in strafzaken. Vanuit de advocatuur werd onder meer bepleit dat als het OM de schikkingspraktijk uit de Verenigde Staten (VS) zou willen kopiëren, het dan ook de US Sentencing Guidelines (USSG) zou moeten kopiëren, op grond waarvan bijvoorbeeld self-reporting (het zelf bij de autoriteiten melden van geconstateerde onregelmatigheden binnen het bedrijf) beloond wordt met een verlaging van het transactiebedrag.2 Het OM gaf te kennen dat het momenteel aan het beoordelen is hoe een zelfmeldregeling en eventueel daarbij behoren- de strafrichtlijnen vorm moeten worden gegeven. Wij zullen eerst aan de hand van enkele Nederlandse megaschikkingen beschrijven wat naar ons idee momenteel de waarde is van selfreporting en andere door een bedrijf genomen of nog te nemen maatregelen in het kader van transacties met het OM. Vervolgens zullen wij de werking van de USSG beschrijven en daarbij ook ingaan op het corporate enforcement beleid van de Amerikaanse Department of Justice (DoJ). Daarna staan wij stil bij de voor- en nadelen van het Amerikaanse systeem om tot slot een aantal aanbevelingen te doen voor het nog door het OM te ontwikkelen Nederlandse corporate enforcement beleid.

Download volledig artikel hier

Overzichtsuitspraak woningsluiting door burgemeester op grond van de Opiumwet: ook betekenis voor bedrijven?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft op 28 augustus 2019 een overzichtsuitspraak gedaan over het sluiten van woningen door de burgemeester na de vondst van drugs. Met deze uitspraak geeft de RvS meer duidelijkheid over de manier waarop zij besluiten van de burgemeester over het sluiten van woningen toetst. Continue reading “Overzichtsuitspraak woningsluiting door burgemeester op grond van de Opiumwet: ook betekenis voor bedrijven?”

López Ribalda en andere tegen Spanje: Geheime surveillance in supermarkt geen schending recht op privacy

Op 17 oktober van dit jaar heeft Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een eerder oordeel vernietigd in de zaak López Ribalda en anderen tegen Spanje. In die zaak heeft een supermarktmanager heimelijk winkelmedewerkers gefilmd wegens verdenking van diefstal. De medewerkers hebben de diefstal bekend en zijn vervolgens ontslagen. Daarop zijn de medewerkers een arbeidsrechtelijke procedure gestart wegens oneerlijk ontslag. In die procedure stelden de medewerkers zich onder meer op het standpunt dat door het heimelijk filmen hun recht op privacy was geschonden. Continue reading “López Ribalda en andere tegen Spanje: Geheime surveillance in supermarkt geen schending recht op privacy”

Opinie: OM en media

Het Openbaar Ministerie gaf onlangs in de media te kennen terughoudend te communiceren in fraudezaken. Dit standpunt lijkt betrekkelijk geruisloos te zijn overgewaaid. Ten onrechte, want het is pertinent onjuist.

Dagelijks leest en hoort men in allerlei media over fraudezaken. In de krant, op de radio, op het internet, via social media of op de televisie. Het Openbaar Ministerie heeft ook een eigen openbaar toegankelijk relatiemagazine, genaamd Opportuun. Ongeacht welk medium men raadpleegt, van terughoudendheid door het Openbaar Ministerie is geen sprake. Voorbeelden? Voorbeelden te over.

Continue reading “Opinie: OM en media”

Het verkrijgen van schadevergoeding in een strafzaak

Het strafrecht biedt slachtoffers van strafbare feiten een mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die door het strafbare feit rechtstreeks schade heeft geleden, kan zich als benadeelde partij ‘voegen’ in het strafproces. Zodoende kan op eenvoudige wijze een executoriale titel worden verkregen, zonder dat hiervoor een tijdrovende en kostbare separate civiele procedure dient te worden opgestart.

Onlangs wees de Hoge Raad een overzichtsarrest met betrekking tot deze civiele vorderingen in een strafprocedure. De belangrijkste onderdelen van dit arrest worden hieronder kort besproken. Continue reading “Het verkrijgen van schadevergoeding in een strafzaak”

Het beroepsverbod

Op 22 januari 2019 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over de mogelijkheden voor de Nederlandse strafrechter om een beroepsverbod op te leggen (ECLI:NL:HR:2019:87).

Sinds jaar en dag is het op grond van art. 28 Sr mogelijk dat de strafrechter als bijkomende straf de ontzetting van het recht een bepaald beroep uit te oefenen uitspreekt. Hiervoor is wel vereist dat de strafbepaling waarvoor een veroordeling wordt uitgesproken expliciet voorziet in de mogelijkheid om deze bijkomende straf op te leggen. Voorbeelden van dergelijke strafbepalingen zijn oplichting (vgl. art. 349 Sr) en witwassen (vgl. art. 420quinquies Sr). Een beroepsverbod als bijkomende straf is dus niet voor alle strafbare feiten mogelijk. Continue reading “Het beroepsverbod”

Europa: verkrijgen van digitaal strafrechtelijk bewijs (e-evidence)

Rechtshandhavingsinstanties zijn nog steeds aangewezen op omslachtige methoden, terwijl criminelen gebruikmaken van snelle en geavanceerde technologie. Wij moeten rechtshandhavingsautoriteiten eigentijdse instrumenten bieden om misdaad te bestrijden, net zoals criminelen eigentijdse instrumenten gebruiken om misdrijven te plegen.” Continue reading “Europa: verkrijgen van digitaal strafrechtelijk bewijs (e-evidence)”