EHRM Carrefour tegen Frankrijk: de erfenis van een boete bij fusie of overname

Op 24 oktober 2019 heeft het EHRM uitspraak gedaan in de zaak van supermarktketen Carrefour tegen Frankrijk. De zaak ging over een Franse civielrechtelijke procedure waarin Carrefour France in eerste aanleg en in hoger beroep aansprakelijk werd geacht voor handelingen in strijd met de Code du Commerce door het dochterbedrijf Carrefour hypermarchés France (Carrefour hypermarchés). Continue reading “EHRM Carrefour tegen Frankrijk: de erfenis van een boete bij fusie of overname”

Han Jahae geïnterviewd door Global Investigations Review over de “Shell legal privilege ruling”

Han Jahae is door Global Investigations Review (GIR) benaderd om te reageren op de zogenoemde “Shell legal privilege ruling’. ‘[T]he judge’s decision is “difficult to understand”, explaining that if in-house lawyers are entitled to foreign privilege protections, there is no logic in applying a different standard in the Netherlands’, zo tekende GIR op als reactie van Han. Continue reading “Han Jahae geïnterviewd door Global Investigations Review over de “Shell legal privilege ruling””

Interne onderzoeken: de zorgplicht en civiele aansprakelijkheid van de (forensische) accountant tegenover derden

Accountants dienen in de uitvoering van hun werkzaamheden, waaronder (interne) onderzoeken jegens derden, de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen. Dat heeft de Hoge Raad eerder dit jaar in een Caribische zaak bevestigd. Continue reading “Interne onderzoeken: de zorgplicht en civiele aansprakelijkheid van de (forensische) accountant tegenover derden”

Nieuwe klokkenluidersrichtlijn beoogt betere bescherming van klokkenluiders

Op 7 oktober van dit jaar is de nieuwe klokkenluidersrichtlijn formeel goedgekeurd. De nieuwe richtlijn beoogt een hoge mate van bescherming van klokkenluiders in publieke en private organisaties die inbreuken op het EU-recht melden. Volgens het Europees Parlement bieden momenteel slechts tien EU-lidstaten, waaronder Nederland, adequate rechtsbescherming aan klokkenluiders. In de overige landen is de verleende bescherming onvolledig of geldt deze enkel voor specifieke sectoren of categorieën werknemers. Daarentegen hebben recente kwesties zoals Dieselgate, Luxleaks en de Panama Papers aangetoond dat klokkenluiders een belangrijke rol kunnen spelen bij het blootleggen van illegale activiteiten, reden waarom het Europees Parlement betere bescherming van klokkenluiders noodzakelijk acht.   Continue reading “Nieuwe klokkenluidersrichtlijn beoogt betere bescherming van klokkenluiders”

Het verschoningsrecht van de advocaat: de laatste ontwikkelingen

Advocaten en hun cliënten moeten zonder vrees voor openbaarmaking, vrij en vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren. Die vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd doordat de advocaat een geheimhoudingsplicht en een professioneel verschoningsrecht heeft. Dat laatste betekent dat de advocaat geen antwoord hoeft te geven op vragen over informatie die hem als advocaat is toevertrouwd. Het professioneel verschoningsrecht is de laatste tijd echter (verder) onder druk komen te staan. Veel geuite kritiek is dat dit de opsporing zou belemmeren. Hierover zijn onder meer Kamervragen gesteld aan Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming Dekker. Ook de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) mengt zich in het debat en heeft recent een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Continue reading “Het verschoningsrecht van de advocaat: de laatste ontwikkelingen”

Handleiding Compliance voor internationaal handelende bedrijven: denk ook aan Business & Human Rights

In februari 2019 publiceerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken richtlijnen voor het opstellen van een intern compliance programma (ICP) voor bedrijven die handelen in goederen die mogelijk vallen onder internationale handelssancties.

Het is een welkome en waardevolle set richtlijnen. De laatste jaren wordt een toename in handhaving door de Douane en het Openbaar Ministerie gezien op dit gebied. Deugdelijke interne compliance kan bijdragen aan het voorkomen van boetes en strafrechtelijke veroordeling. Continue reading “Handleiding Compliance voor internationaal handelende bedrijven: denk ook aan Business & Human Rights”

DOJ’s ‘ Evaluation of Corporate Compliance Programs’

Op 30 april 2019 heeft de Department of Justice (DOJ) een vernieuwde leidraad met de titel ‘The Evaluation of Corporate Compliance Programs’ gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen die aanklagers behulpzaam kunnen zijn bij het beoordelen van de effectiviteit van een compliance programma van een onderneming op het moment van een overtreding en het nemen van vervolgbeslissingen. Tegelijkertijd kan het als een handleiding dienen voor ondernemingen om een adequaat en effectief compliance programma te ontwikkelen en vervolgens te implementeren. Een effectief compliance programma biedt de organisatie, volgens de DOJ, de mogelijkheid om wangedrag op het gebied van compliance in eerder stadium te ontdekken. Hierdoor kan de overheid eerder een onderzoek starten en betrokkenen vervolgen, waardoor het risico op toekomstige overtredingen geminimaliseerd kan worden. Zo te zien een win-win situatie voor zowel de DOJ als het bedrijfsleven. Continue reading “DOJ’s ‘ Evaluation of Corporate Compliance Programs’”

Wwft varia 2019 – Q2

Risicoprofielen Wwft en advocatuur

De lokale dekens hebben standaard risicoprofielen vastgesteld die advocaten kunnen gebruiken bij het vaststellen van hun eigen risicobeleid. De Wwft dwingt immers tot het vaststellen en vastleggen van zo een risicobeleid. Hierin staat een onderverdeling van risico’s op grond van de factoren cliënt, dienst en land. Als voorbeelden van risicovolle diensten c.q. zakelijke transacties worden onder andere genoemd: Continue reading “Wwft varia 2019 – Q2”

GRECO: NL anti-corruptie- en integriteitsbeleid voor (hoge) overheidsfunctionarissen moet beter

Afgelopen jaar heeft de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) Nederland geëvalueerd op het gebied van preventie van corruptie en versterking van integriteit bij ministers, staatssecretarissen, Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar). Haar bevindingen en aanbevelingen heeft GRECO vastgelegd en gepubliceerd in het rapport van 7 december 2018.

GRECO (1999) beoogt een bijdrage te leveren aan de strijd tegen corruptie door toe te zien op de uitvoering van anticorruptie verdragen van de Raad van Europa door de lidstaten. De werkgroep evalueert de nationale wet- en regelgeving van lidstaten en geeft vervolgens aanbevelingen ter bevordering van het voorkomen en bestrijden van corruptie. Momenteel zijn 49 landen lid van GRECO. Voor Nederland betreft dit de vijfde evaluatie sinds zijn deelname in 2001. De belangrijkste aanbevelingen zijn als volgt. Continue reading “GRECO: NL anti-corruptie- en integriteitsbeleid voor (hoge) overheidsfunctionarissen moet beter”

De kaarten zijn (bijna) geschud: Eerste Kamer neemt wetsvoorstel online kansspelen aan

Op grond van de Wet op de kansspelen (hierna: “WOK”) is het aanbieden van kansspelen (lees: “gokspellen”) zonder een vergunning in Nederland verboden. De WOK voorziet (nog) niet in een vergunningenstelsel voor het organiseren van kansspelen op afstand, beter bekend als online kansspelen. Recent, op 19 februari 2019, heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel waardoor aanbieders onder voorwaarden in aanmerking komen voor deze vorm van kansspelen. Continue reading “De kaarten zijn (bijna) geschud: Eerste Kamer neemt wetsvoorstel online kansspelen aan”