Handleiding Compliance voor internationaal handelende bedrijven: denk ook aan Business & Human Rights

In februari 2019 publiceerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken richtlijnen voor het opstellen van een intern compliance programma (ICP) voor bedrijven die handelen in goederen die mogelijk vallen onder internationale handelssancties.

Het is een welkome en waardevolle set richtlijnen. De laatste jaren wordt een toename in handhaving door de Douane en het Openbaar Ministerie gezien op dit gebied. Deugdelijke interne compliance kan bijdragen aan het voorkomen van boetes en strafrechtelijke veroordeling. Continue reading “Handleiding Compliance voor internationaal handelende bedrijven: denk ook aan Business & Human Rights”

DOJ’s ‘ Evaluation of Corporate Compliance Programs’

Op 30 april 2019 heeft de Department of Justice (DOJ) een vernieuwde leidraad met de titel ‘The Evaluation of Corporate Compliance Programs’ gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen die aanklagers behulpzaam kunnen zijn bij het beoordelen van de effectiviteit van een compliance programma van een onderneming op het moment van een overtreding en het nemen van vervolgbeslissingen. Tegelijkertijd kan het als een handleiding dienen voor ondernemingen om een adequaat en effectief compliance programma te ontwikkelen en vervolgens te implementeren. Een effectief compliance programma biedt de organisatie, volgens de DOJ, de mogelijkheid om wangedrag op het gebied van compliance in eerder stadium te ontdekken. Hierdoor kan de overheid eerder een onderzoek starten en betrokkenen vervolgen, waardoor het risico op toekomstige overtredingen geminimaliseerd kan worden. Zo te zien een win-win situatie voor zowel de DOJ als het bedrijfsleven. Continue reading “DOJ’s ‘ Evaluation of Corporate Compliance Programs’”

Wwft varia 2019 – Q2

Risicoprofielen Wwft en advocatuur

De lokale dekens hebben standaard risicoprofielen vastgesteld die advocaten kunnen gebruiken bij het vaststellen van hun eigen risicobeleid. De Wwft dwingt immers tot het vaststellen en vastleggen van zo een risicobeleid. Hierin staat een onderverdeling van risico’s op grond van de factoren cliënt, dienst en land. Als voorbeelden van risicovolle diensten c.q. zakelijke transacties worden onder andere genoemd: Continue reading “Wwft varia 2019 – Q2”

GRECO: NL anti-corruptie- en integriteitsbeleid voor (hoge) overheidsfunctionarissen moet beter

Afgelopen jaar heeft de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) Nederland geëvalueerd op het gebied van preventie van corruptie en versterking van integriteit bij ministers, staatssecretarissen, Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar). Haar bevindingen en aanbevelingen heeft GRECO vastgelegd en gepubliceerd in het rapport van 7 december 2018.

GRECO (1999) beoogt een bijdrage te leveren aan de strijd tegen corruptie door toe te zien op de uitvoering van anticorruptie verdragen van de Raad van Europa door de lidstaten. De werkgroep evalueert de nationale wet- en regelgeving van lidstaten en geeft vervolgens aanbevelingen ter bevordering van het voorkomen en bestrijden van corruptie. Momenteel zijn 49 landen lid van GRECO. Voor Nederland betreft dit de vijfde evaluatie sinds zijn deelname in 2001. De belangrijkste aanbevelingen zijn als volgt. Continue reading “GRECO: NL anti-corruptie- en integriteitsbeleid voor (hoge) overheidsfunctionarissen moet beter”

De kaarten zijn (bijna) geschud: Eerste Kamer neemt wetsvoorstel online kansspelen aan

Op grond van de Wet op de kansspelen (hierna: “WOK”) is het aanbieden van kansspelen (lees: “gokspellen”) zonder een vergunning in Nederland verboden. De WOK voorziet (nog) niet in een vergunningenstelsel voor het organiseren van kansspelen op afstand, beter bekend als online kansspelen. Recent, op 19 februari 2019, heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel waardoor aanbieders onder voorwaarden in aanmerking komen voor deze vorm van kansspelen. Continue reading “De kaarten zijn (bijna) geschud: Eerste Kamer neemt wetsvoorstel online kansspelen aan”

Wwft varia 2019

CBB: bewijslast overtreding Wwft rust op toezichthouder

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) heeft op 5 februari 2019 in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak van het Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’) tegen een accountantskantoor. Het BFT had het accountantskantoor een boete opgelegd van EUR 28.000,- wegens het nalaten van (adequaat) cliëntenonderzoek en het niet melden van een ongebruikelijke transacties.  Het CBb bevestigt het oordeel van de rechtbank dat indien het BFT een boete wil opleggen wegens overtreding van bepalingen van de Wwft op BFT de bewijslast rust om aan te tonen dat de overtreding is begaan. De rechtbank heeft in dit verband volgens het CBb terecht overwogen dat daarvoor vereist is i) dat een instelling bekend is met een ongebruikelijke transactie en ii) dit verwijtbaar niet (tijdig) meldt. Dit betekent derhalve dat moet worden vastgesteld dat een instelling bekend is met de concrete ongebruikelijke transacties en dit verwijtbaar niet (tijdig) meldt. Continue reading “Wwft varia 2019”

Door derde betaalde advocatenkosten: nieuwe vragen over artikel 591a Sv

Via artikel 591a Sv kunnen gewezen verdachten compensatie in de kosten van rechtsbijstand krijgen. Ook door een derde betaalde advocatenkosten kunnen vergoed worden op grond van dit artikel, bepaalde de Hoge Raad begin september. Maar de uitspraak roept ook weer nieuwe vragen op, stelt advocaat Thom Dieben in het Advocatenblad van november.

Op 4 september 2018 deed de strafkamer van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1428) een belangrijke uitspraak over de reikwijdte van art. 591a Wetboek van Strafvordering (Sv). Centrale vraag: kan een op grond van dit artikel ingediend verzoek om compensatie voor de kosten van de raadsman bij een sepot of vrijspraak worden toegewezen als de advocatenkosten niet zijn betaald door de gewezen verdachte zelf, maar door een derde zoals diens werkgever?

Klik hier voor het hele artikel.

De (strafrechtelijke) waardering van bitcoins (cryptovaluta)

Ondanks dat de bitcoin ogenschijnlijk aan waarde en populariteit lijkt te hebben verloren, lezen we er nog vrijwel dagelijks berichten over in de media. Ook in de rechtspleging houden bitcoins en cryptovaluta inmiddels de gemoederen bezig. In strafzaken speelt de bitcoin tot op heden vooral een rol van betekenis met betrekking tot het leerstuk van witwassen. Afgelopen voorjaar is ook de vijfde anti-witwasrichtlijn aangenomen op grond waarvan virtuele valuta wisselkantoren en aanbieders van bewaarportemonnees (“wallets”) zich zullen moeten gaan committeren aan deze wetgeving en dus onder meer cliëntenonderzoek moeten verrichten.  Continue reading “De (strafrechtelijke) waardering van bitcoins (cryptovaluta)”

Wwft varia 2018 Q4

 Nieuwe leidraden

In verband met de wijziging van de Wwft per 25 juli 2018 heeft het Bureau Financieel Toezicht op 25 oktober 2018 twee nieuwe leidraden bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) gepubliceerd. De ene leidraad is opgesteld ten aanzien van accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, sub a en b van de Wwft; de andere leidraad is speciaal bedoeld voor notarissen, kandidaat-notarissen, toegevoegd notarissen en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, sub d van de Wwft. Continue reading “Wwft varia 2018 Q4”

Wwft VARIA 2018 – Q3

Met betrekking tot de Wwft wijzen wij u graag kort op het navolgende ontwikkelingen:

  • Stand van zaken wetgevingsproces

Op 25 juli 2018 is eindelijk de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland geïmplementeerd. Dit had op 26 juni 2017 moeten zijn doorgevoerd. Is dan de achterstand dan nu ingehaald?  Neen, want het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register moet nog worden behandeld in de Tweede Kamer, terwijl dit toch, zeker in eerste instantie, werd gepresenteerd als een tegemoetkoming naar instelling om het cliëntenonderzoek wellicht niet leuker maar wel wat makkelijker te maken. Bovendien kan Nederland zo weer aan de slag, want de vijfde anti-witwasrichtlijn moet eind 2019 zijn geïmplementeerd. Continue reading “Wwft VARIA 2018 – Q3”