Wijziging Wet Bibob: sterkere informatiepositie voor bestuursorganen en grotere kans op negatief overheidsbesluit

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) regelt dat bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak bij (een dreiging van) ernstig gevaar voor misbruik een vergunning kunnen weigeren of intrekken. Na de inwerkingtreding van de Wet Bibob ruim vijftien jaar geleden, is deze al meerdere malen aangepast. Sinds dit voorjaar ligt er weer een nieuw wetsvoorstel dat onderdeel uitmaakt van de wens van het kabinet om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Wij bespreken een aantal wijzigingen. Continue reading “Wijziging Wet Bibob: sterkere informatiepositie voor bestuursorganen en grotere kans op negatief overheidsbesluit”

Bronbescherming journalisten definitief wettelijk geregeld: vrijbrief voor de verspreiding van nepnieuws?

Het wetsvoorstel Bronbescherming in Strafzaken, waarover wij eerder schreven, is door de Eerste Kamer aangenomen. Op 1 oktober 2018 wordt een nieuwe bepaling aan het Wetboek van Strafvordering toegevoegd waarin een specifiek verschoningsrecht voor journalisten en publicisten is opgenomen. Ook gelden vanaf dat moment striktere regels voor de toepassing van dwangmiddelen tegen deze nieuwe categorie verschoningsgerechtigden. Continue reading “Bronbescherming journalisten definitief wettelijk geregeld: vrijbrief voor de verspreiding van nepnieuws?”

De politie, bij uitstek het Meldpunt (seksueel misbruik sport)?

Volgens Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, zou er een centraal meldpunt moeten komen voor seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Van Vollenhoven pleitte hiervoor in Nieuwsuur, een dag voorafgaand aan de Tweede Kamer hoorzitting van 12 maart jl. over het eind december 2017 verschenen rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, onder leiding van oud-minister Klaas de Vries.

In het rapport constateert de Onderzoekscommissie dat een op de acht Nederlandse sporters als kind ten minste een ervaring heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij zo’n vier procent gaat het om een ernstige variant als aanranding of verkrachting. Continue reading “De politie, bij uitstek het Meldpunt (seksueel misbruik sport)?”

Bronbescherming voor journalisten en publicisten

Voor journalistiek zijn bronnen en de bescherming daarvan essentieel. De bescherming geeft vertrouwen om informatie te verkrijgen zonder dat dit tot repercussies voor de informatieverstrekker hoeft te leiden. Dit kan de waarheid en de betrouwbaarheid van de informatie ten goede komen. Het openbaren van (soms vertrouwelijke) informatie door insiders kan noodzakelijk zijn voor het openbaren van misstanden. Zonder een adequate bronbescherming zouden kwesties als LuxLeaks en recentelijk de Panama Papers wellicht niet bekend zijn geworden uit vrees voor repercussies. Continue reading “Bronbescherming voor journalisten en publicisten”

FCPA Self-reporting & self-disclosure: nieuw FCPA beleid om buitenlandse corruptie te melden ter voorkoming van vervolging

De Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft recent nieuw FCPA beleid gepubliceerd met betrekking tot het melden van buitenlandse corruptie. Het nieuwe beleid moedigt ondernemingen aan om misstanden met betrekking tot omkoping van buitenlandse ambtenaren vrijwillig te melden, door voor hen zekerheid te creëren over de mogelijke uitkomst van FCPA onderzoeken en handhavingsacties. Continue reading “FCPA Self-reporting & self-disclosure: nieuw FCPA beleid om buitenlandse corruptie te melden ter voorkoming van vervolging”

Huis voor Klokkenluiders en Transparency International: ‘werknemers durven misstanden niet te melden’

Huis voor Klokkenluiders

Een op de drie werknemers durft een misstand te melden. Één op de zeven zegt dat er een angstcultuur binnen de eigen organisatie heerst. Dit blijkt uit de Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017, een onderzoek onder ruim 430 ondernemingsraden, uitgevoerd door het Huis voor Klokkenluiders.

Klokkenluiders worden sinds 1 juli 2016 beschermd door de wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet bepaalt onder meer dat organisaties met meer dan 50 werknemers een meldprocedure voor vermoedens van misstanden moeten hebben, die klokkenluiders bovendien beschermt tegen benadeling. Continue reading “Huis voor Klokkenluiders en Transparency International: ‘werknemers durven misstanden niet te melden’”

VU-rapport: Waarom de een wel en de ander niet corruptie pleegt. Een aantal aanbevelingen voor het bedrijfsleven.

Onlangs is door de Vrije Universiteit het rapport ‘Een beetje corrupt bestaat niet, een onderzoek naar omkoping van ambtenaren door het bedrijfsleven’ uitgebracht. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in verklaringen voor de omkoping van ambtenaren door ondernemers. Voor het onderzoek zijn strafdossiers bestudeerd van de Rijksrecherche en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).  Continue reading “VU-rapport: Waarom de een wel en de ander niet corruptie pleegt. Een aantal aanbevelingen voor het bedrijfsleven.”

EHRM Bărbulescu/Roemenië – waarborgen voor het monitoren van elektronische communicatie van een werknemer

Het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 5 september 2017, inzake Bărbulescu/Roemenië (aanvraagnummer 61496/08 (2017 ECHR 754)), een belangwekkende uitspraak gedaan: controle van de privé communicatie van werknemers kan een overtreding van de eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven opleveren (artikel 8 EVRM). In dit arrest geeft het Hof criteria die door de nationale autoriteiten moeten worden toegepast bij het beoordelen of een maatregel om de elektronische communicatie te monitoren evenredig is met het nagestreefde doel en of de betrokken werknemer is beschermd tegen willekeur. Continue reading “EHRM Bărbulescu/Roemenië – waarborgen voor het monitoren van elektronische communicatie van een werknemer”

Wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten ingediend bij de Tweede Kamer; ‘marketing’ voor toezichthouders.

Op 4 september 2017 heeft minister Dijsselbloem van Financiën het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het wetsvoorstel geeft de financiële toezichthouders de AFM en DNB meer mogelijkheden om informatie te delen over het toezicht op afzonderlijke instellingen en moet zodoende bijdragen aan transparanter toezicht op de financiële markten. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat verschillende ontwikkelingen, waaronder een toenemende behoefte vanuit het publiek aan openheid en informatie, hiertoe aanleiding zijn geweest. Continue reading “Wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten ingediend bij de Tweede Kamer; ‘marketing’ voor toezichthouders.”

Eerste jaar Huis voor Klokkenluiders: “enerverend en energiek”

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft twee kerndoelen: het bieden van rechtsbescherming aan klokkenluiders en het bijdragen aan een oplossing voor (maatschappelijke) misstanden. In maart van dit jaar heeft het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste jaarverslag gepubliceerd. Voorzitter Paul Loven beschrijft de afgelopen periode, waarin volgens hem veel verzoeken om advies, onderzoek en informatie zijn gedaan, als “enerverend en energiek”.

Continue reading “Eerste jaar Huis voor Klokkenluiders: “enerverend en energiek””