Wwft varia najaar 2019

Uiterlijk op 10 januari 2020 dient de vijfde anti-witwasrichtlijn te zijn geïmplementeerd in  Nederlandse wet- en regelgeving. Op 3 april 2019 is hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel strekt tot aanpassing van de Handelsregisterwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op dit moment is het wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer. Continue reading “Wwft varia najaar 2019”

Business and Human Rights: een snelle opmars van softlaw naar een bindend VN-verdrag met verplichting tot Human Rights Due Diligence

Business and Human Rights: een snelle opmars van softlaw naar een bindend VN-verdrag met verplichting tot Human Rights Due Diligence
“Business and Human Rights” is hot. De thematiek ziet op de vraag of, en zo ja, in hoeverre bedrijven verplicht moeten worden in hun activiteiten mensenrechten na leven. Bescherming en handhaving van de mensenrechten was altijd een (exclusieve) taak van de overheid. Dit gedachtegoed is al geruime tijd aan verandering onderhevig: het is inmiddels niet meer zozeer de vraag óf bedrijven mensenrechten hebben na te leven, als de vraag welke mensenrechten, welke bedrijven en op welke wijze bedrijven dat moeten doen en in hoeverre zij daartoe verplicht moeten worden. Continue reading “Business and Human Rights: een snelle opmars van softlaw naar een bindend VN-verdrag met verplichting tot Human Rights Due Diligence”

Onderzoek drugscriminaliteit haven Rotterdam: ook relevant voor bedrijfsleven!

Op 28 mei jl. is het rapport “Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven: aard en aanpak van het fenomeen gepresenteerd van de Erasmus Universiteit Rotterdam (‘EUR’). Opdrachtgever van het EUR-onderzoek is de driehoek-plus (gemeente, openbaar ministerie, politie en douane).

De onderzoekers hebben een diepgaande analyse gemaakt van de drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Er is uitvoerig onderzoek verricht naar de structuren, processen en systemen die gebruikt en misbruikt worden door criminele samenwerkingsverbanden die zich richten op drugshandel. Vanuit de door de onderzoekers in kaart gebrachte risico’s en kwetsbaarheden zijn diverse aanbevelingen gedaan ter verbetering van publieke handhaving, toezicht en opsporing. Continue reading “Onderzoek drugscriminaliteit haven Rotterdam: ook relevant voor bedrijfsleven!”

Bijdrage ICLG: Anti Money Laundering 2019 Guidelines

We hope that you will find this second edition of The International Comparative Legal Guide to: Anti-Money Laundering useful and informative. Money laundering is a persistent and very complex issue. Money laundering has been said to be the lifeblood of all financial crime, including public corruption and the financing of terrorism. Continue reading “Bijdrage ICLG: Anti Money Laundering 2019 Guidelines”

Bronbescherming voor journalisten III

Eerder schreven wij over de invoering van de bronbescherming van journalisten. Op grond hiervan kunnen journalisten en publicisten zich beroepen op een specifiek verschoningsrecht indien zij als getuigen in een strafzaak worden gehoord. Dit betekent dat zij mogen weigeren vragen te beantwoorden met betrekking tot de herkomst van aan hen verstrekte gegevens.

Gelijktijdig met de invoering van dit specifieke verschoningsrecht zijn de regels voor de inzet van dwangmiddelen – zoals het vorderen van (communicatie)gegevens, het plaatsen van een telefoontap of het stelselmatig observeren – tegen journalisten aangescherpt. In dit verband geeft de op 1 oktober 2018 ingevoerde Aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten (hierna: “de Aanwijzing”) een invulling aan het juridische kader van de journalistieke bronbescherming, de reikwijdte van bepaalde begrippen zoals “journalist” en “bronbescherming” en geeft het aanvullende regels voor de inzet van een aantal specifieke dwangmiddelen. Continue reading “Bronbescherming voor journalisten III”

Klokkenluiden: bezint eer ge begint

Op 12 maart jl. bereikten het Europees Parlement en de Europese Raad overeenstemming over de tekst van de EU-richtlijn klokkenluidersbescherming. De ontwerpwetgeving moet meer bescherming bieden aan klokkenluiders en meer rechtszekerheid aan publieke en private werkgevers over hun rechten en plichten. De richtlijn biedt verder harmonisatie en dit is nodig gelet op de sterk uiteenlopende wijze waarop lidstaten nu de bescherming van klokkenluiders hebben vormgegeven. Continue reading “Klokkenluiden: bezint eer ge begint”

NOCLAR

Op 1 januari 2019 zijn voor alle Nederlandse accountants de Nadere Voorschriften (NV) NOCLAR in werking getreden. NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations ofwel het niet naleven van wet- en regelgeving. De NV NOCLAR geven aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door hun cliënt of binnen de eigen organisatie. De NV NOCLAR bevatten onder meer regels over hoe een accountant moet handelen bij constatering van fraude.

Continue reading “NOCLAR”

“Eerste vervolging van een arts voor verlenen euthanasie sinds inwerkingtreding euthanasiewetgeving”

Voor het eerst sinds de invoering van de euthanasiewetgeving in 2002 vervolgt het Openbaar Ministerie een arts wegens vermeend onzorgvuldig handelen bij het verlenen van euthanasie. Dit maakte het Openbaar Ministerie begin november bekend, kort nadat het eerder nog had bericht een andere arts niet te zullen vervolgen wegens het verlenen van euthanasie. Ter rechtvaardiging van de vervolging voert het Openbaar Ministerie aan dat in deze zogenoemde “Koffie-euthanasiezaak” belangrijke rechtsvragen spelen met betrekking tot de levensbeëindiging van dementerenden. Continue reading ““Eerste vervolging van een arts voor verlenen euthanasie sinds inwerkingtreding euthanasiewetgeving””

Bestrijding van ondermijnende criminaliteit

Op 16 november jl. lichtte minister Grapperhaus door middel van een brief toe op welke manier het kabinet de komende jaren zogeheten “ondermijnende criminaliteit” wil gaan aanpakken. Met “ondermijning” wordt vooral het effect bedoeld dat deze criminaliteit op de samenleving kan hebben: de vervlechting van boven- en onderwereld. Plegers van georganiseerde criminaliteit maken, net als gewone burgers, gebruik van legale diensten en structuren. Continue reading “Bestrijding van ondermijnende criminaliteit”

Corruptie en witwassen in de sport

Is er een probleem?

In het derde nummer van het tijdschrift Bijzonder Strafrecht & Handhaving (BS&H) verscheen een tweetal artikelen over sport en criminaliteit. De auteurs Steenwijk en Nelen zijn in hun stuk getiteld ‘De aanval is de beste verdediging’ ingegaan op de wijze waarop witwaspraktijken in de professionele voetballerij ingedamd (moeten) worden. In de Trending Topic rubriek van BS&H verscheen ook nog een bijdrage van Vrouwenfelder en Liem onder de titel ‘criminele inmenging in sportverenigingen een probleem?!’. In deze publicatie verkennen de auteurs (kort) de problemen van financieel-economische criminaliteit in de sport aan de hand van echte zaken. Continue reading “Corruptie en witwassen in de sport”