Opinie Madelon Stevens: Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie

Madelon Stevens heeft gereageerd op het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie dat bedrijven schuld moeten erkennen om een schikking te krijgen. Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket, Marianne Bloos, heeft dit medegedeeld in het FD van 27 februari jl. en de Zembla uitzending van 1 maart jl. “Zakendoen met Justitie”.

Continue reading “Opinie Madelon Stevens: Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie”

EHRM communiceert zaken tegen Nederland over achterwege laten verplichte schorsing van overleveringsdetentie na 90 dagen

Op 5 oktober jl. heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) besloten om drie tegen Nederland ingediende klachten te communiceren aan de Nederlandse regering.

De klachten stellen dat Nederland art. 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) heeft geschonden, meer in het bijzonder de uit dit artikel voortvloeiende verplichting dat iedere vorm van detentie in overeenstemming moet zijn met het nationale recht.

De klagers in de drie zaken bevonden zich alle drie in overleveringsdetentie op basis van een Europees Arrestatiebevel (EAB). De Nederlandse wet (art. 22, lid 4 Overleveringswet) verplicht ertoe dat als de rechtbank niet binnen 90 dagen een uitspraak kan doen over de geldigheid van het EAB, de tenuitvoerlegging van de overleveringsdetentie onder voorwaarden geschorst moet worden. Continue reading “EHRM communiceert zaken tegen Nederland over achterwege laten verplichte schorsing van overleveringsdetentie na 90 dagen”

GEZOCHT: JURIDISCH SECRETARESSE (M/V)

JahaeRaymakers is per 1 januari 2018 op zoek naar een juridisch secretaresse (0,9 fte).

Interesse?

Stuur uw cv en motivatiebrief per e-mail naar Melissa den Hartogh: denhartogh@jahae.nl. Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen via 020-4352525.

Zie verder voor de functieomschrijving, functievereisten en competenties: https://www.jahae.nl/werken-bij/

Update (januari 2018): Deze vacature is inmiddels vervuld.

VU-rapport: Waarom de een wel en de ander niet corruptie pleegt. Een aantal aanbevelingen voor het bedrijfsleven.

Onlangs is door de Vrije Universiteit het rapport ‘Een beetje corrupt bestaat niet, een onderzoek naar omkoping van ambtenaren door het bedrijfsleven’ uitgebracht. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in verklaringen voor de omkoping van ambtenaren door ondernemers. Voor het onderzoek zijn strafdossiers bestudeerd van de Rijksrecherche en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).  Continue reading “VU-rapport: Waarom de een wel en de ander niet corruptie pleegt. Een aantal aanbevelingen voor het bedrijfsleven.”

EHRM Bărbulescu/Roemenië – waarborgen voor het monitoren van elektronische communicatie van een werknemer

Het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 5 september 2017, inzake Bărbulescu/Roemenië (aanvraagnummer 61496/08 (2017 ECHR 754)), een belangwekkende uitspraak gedaan: controle van de privé communicatie van werknemers kan een overtreding van de eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven opleveren (artikel 8 EVRM). In dit arrest geeft het Hof criteria die door de nationale autoriteiten moeten worden toegepast bij het beoordelen of een maatregel om de elektronische communicatie te monitoren evenredig is met het nagestreefde doel en of de betrokken werknemer is beschermd tegen willekeur. Continue reading “EHRM Bărbulescu/Roemenië – waarborgen voor het monitoren van elektronische communicatie van een werknemer”

Invoering UBO-register weer uitgesteld

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft in de brief van 12 september 2017 aan de Tweede Kamer laten weten dat het concept wetsvoorstel met betrekking tot het centraal UBO-register naar verwachting pas begin 2018 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het streven is dan dat in de zomer van 2018 het Nederlandse uiteindelijk belanghebbenden (UBO-)register operationeel is.[1]

Continue reading “Invoering UBO-register weer uitgesteld”

Wwft – Wob verzoek inzake niet-melders project. Een kijkje in de keuken van de Wwft-handhaving.

Op 21 juli 2017 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, met betrekking tot het niet-melders project, een beslissing genomen op een Wet openbaarheid van bestuur verzoek (Wob verzoek). Daarmee is een aantal documenten vrijgegeven dat inzicht geeft in de keuken van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering (Wwft) handhaving. Continue reading “Wwft – Wob verzoek inzake niet-melders project. Een kijkje in de keuken van de Wwft-handhaving.”

Consultatie vergoeding affectieschade: forfaitaire schadevergoeding voor naasten en nabestaanden via het strafproces

Al geruime tijd bestaat in het Nederlandse strafproces de mogelijkheid voor degene die rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van een strafbaar feit, een zogenoemde vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij in te dienen (zie artikel 51f Wetboek van Strafvordering). Als slachtoffer wordt aangemerkt degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit materiële of immateriële schade heeft ondervonden. Kort gezegd is materiële schade direct in geld uit te drukken (bijvoorbeeld kosten als gevolg van beschadiging van eigendom, ziekenhuiskosten of misgelopen inkomen). Immateriële schade betreft schade die is veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde, hetgeen ook wel smartengeld wordt genoemd. Continue reading “Consultatie vergoeding affectieschade: forfaitaire schadevergoeding voor naasten en nabestaanden via het strafproces”

Rapportage signalen zorgfraude 2016: ‘upcoding’ blijft een probleem.

In augustus 2017 stuurde de Minister van VWS de rapportage Signalen Zorgfraude 2016 naar de Tweede Kamer. De rapportage is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (“IKZ”). In het Convenant ‘Afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude’ is vastgelegd dat het IKZ als doel heeft het versterken van de integriteit van de zorgsector. Binnen het IKZ is daartoe een negental organisaties verenigd met een controle-, toezicht- en opsporingstaak binnen de zorgsector (denk aan de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”), de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar ook de FIOD en het OM). Continue reading “Rapportage signalen zorgfraude 2016: ‘upcoding’ blijft een probleem.”

Met ingang van 1 oktober 2017 is Tomasz Kodrzycki als advocaat-medewerker in dienst getreden bij JahaeRaymakers.

Tomasz Kodrzycki voert een veelzijdige advies- en procespraktijk, met een nadruk op het financieel-economisch strafrecht. Hij staat ondernemingen en hun bestuurders bij in het kader van (mogelijke) strafrechtelijke verdenkingen en andere sancties, zoals bestuursrechtelijk toezicht. Tomasz heeft veel ervaring in de rechtszaal, niet zelden in high-profile en mediagevoelige (straf)zaken. Hij begrijpt de noodzaak van discretie. Naast de procespraktijk adviseert Tomasz ondernemingen ook over compliance en voert hij interne onderzoeken uit. Daarnaast staat hij met regelmaat cliënten bij in klachtprocedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en andere mensenrechtenkwesties. Continue reading “Met ingang van 1 oktober 2017 is Tomasz Kodrzycki als advocaat-medewerker in dienst getreden bij JahaeRaymakers.”