Evaluatie Bureau Financieel Toezicht; van willekeurig naar risicogericht toezicht

Op 13 juli 2018 stuurde de Minister voor Rechtsbescherming het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht (BFT) naar de Tweede Kamer. In opdracht van het WODC is onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht door het BFT, toezichthouder op notarissen en gerechtsdeurwaarders. Continue reading “Evaluatie Bureau Financieel Toezicht; van willekeurig naar risicogericht toezicht”

Herleving handelssancties VS contra Iran – EU roert zich, Iran start rechtszaak Internationaal Gerechtshof. Europese bedrijven zijn speelbal van internationaal getouwtrek en geconfronteerd met tegenstrijdige rechtsplichten

Op 8 mei 2018 heeft de regering-Trump aangekondigd dat het handelssancties tegen Iran gaat herinvoeren (link naar: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx). De Europese Unie verwerpt deze en heeft tegenmaatregelen aangekondigd in de vorm van een “blocking statute”. De gevolgen hiervan worden gevoeld door Europese bedrijven: zij worden nu geconfronteerd met Amerikaanse boetes/straffen als ze de sancties niet naleven, maar óók met Europese boetes/straffen als zij de Amerikaanse sancties wél naleven. Voor bedrijven die handel drijven met Iran, direct of indirect, zijn dit reële en actuele problemen waar geen kant en klare oplossingen voor bestaan. Continue reading “Herleving handelssancties VS contra Iran – EU roert zich, Iran start rechtszaak Internationaal Gerechtshof. Europese bedrijven zijn speelbal van internationaal getouwtrek en geconfronteerd met tegenstrijdige rechtsplichten”

Wijziging Wet Bibob: sterkere informatiepositie voor bestuursorganen en grotere kans op negatief overheidsbesluit

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) regelt dat bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak bij (een dreiging van) ernstig gevaar voor misbruik een vergunning kunnen weigeren of intrekken. Na de inwerkingtreding van de Wet Bibob ruim vijftien jaar geleden, is deze al meerdere malen aangepast. Sinds dit voorjaar ligt er weer een nieuw wetsvoorstel dat onderdeel uitmaakt van de wens van het kabinet om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Wij bespreken een aantal wijzigingen. Continue reading “Wijziging Wet Bibob: sterkere informatiepositie voor bestuursorganen en grotere kans op negatief overheidsbesluit”

Strafbaarstelling behulpzaamheid bij wederrechtelijke prostitutie: veel vragen, weinig antwoorden

In mei van dit jaar is het wetsvoorstel “Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen” in consultatie gegaan. Het wetsvoorstel voorziet in een tiental wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht. Een van deze wijzigingen is de invoering van een nieuw misdrijf: het uit winstbejag behulpzaam zijn bij wederrechtelijke prostitutie. Deze nieuwe strafbaarstelling roept veel vragen die lang niet allemaal worden beantwoord in de toelichting bij het wetsvoorstel. Desalniettemin is waarschijnlijk dat deze nieuwe strafbepaling ook gevolgen gaat hebben voor dienstverleners zoals vastgoedeigenaren en -beheerders, banken en makelaars. Continue reading “Strafbaarstelling behulpzaamheid bij wederrechtelijke prostitutie: veel vragen, weinig antwoorden”

Bronbescherming journalisten definitief wettelijk geregeld: vrijbrief voor de verspreiding van nepnieuws?

Het wetsvoorstel Bronbescherming in Strafzaken, waarover wij eerder schreven, is door de Eerste Kamer aangenomen. Op 1 oktober 2018 wordt een nieuwe bepaling aan het Wetboek van Strafvordering toegevoegd waarin een specifiek verschoningsrecht voor journalisten en publicisten is opgenomen. Ook gelden vanaf dat moment striktere regels voor de toepassing van dwangmiddelen tegen deze nieuwe categorie verschoningsgerechtigden. Continue reading “Bronbescherming journalisten definitief wettelijk geregeld: vrijbrief voor de verspreiding van nepnieuws?”

‘Criminele intentie’ vereist voor strafbare voorbereidingshandelingen

In een arrest van 13 maart 2018 (ECLI:NL:HR:2018:328) oordeelde de Hoge Raad dat voor een bewezenverklaring van “strafbare voorbereiding” (onder omstandigheden een zelfstandig strafbaar feit) noodzakelijk is dat een verdachte wist dat de onder hem aangetroffen goederen daadwerkelijk bestemd waren voor het plegen van strafbare feiten. Wist hij van die strafbare bestemming, kan hij veroordeeld worden voor strafbare voorbereiding. Wist hij niet van een dergelijke bestemming, of ontbreekt bewijs voor een dergelijke “strafbare bestemming”, moet vrijspraak volgen.

Continue reading “‘Criminele intentie’ vereist voor strafbare voorbereidingshandelingen”

Veroordeling LuxLeaks klokkenluider vernietigd door Hof van Cassatie Luxemburg

Het Hof van Cassatie in Luxemburg heeft op 11 januari jl. de veroordeling  van één van de personen die het LuxLeaks-schandaal naar buiten bracht, vernietigd.

De medewerker van PwC lekte een groot aantal tax rulings tussen multinationals en de Luxemburgse overheid. Dit deed hij in samenwerking met een andere medewerker in samenwerking met een consortium van onderzoeksjournalisten. De documenten had hij gekopieerd naar een harde schijf vlak voor zijn vertrek bij PwC. Continue reading “Veroordeling LuxLeaks klokkenluider vernietigd door Hof van Cassatie Luxemburg”

FCPA Self-reporting & self-disclosure: nieuw FCPA beleid om buitenlandse corruptie te melden ter voorkoming van vervolging

De Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft recent nieuw FCPA beleid gepubliceerd met betrekking tot het melden van buitenlandse corruptie. Het nieuwe beleid moedigt ondernemingen aan om misstanden met betrekking tot omkoping van buitenlandse ambtenaren vrijwillig te melden, door voor hen zekerheid te creëren over de mogelijke uitkomst van FCPA onderzoeken en handhavingsacties. Continue reading “FCPA Self-reporting & self-disclosure: nieuw FCPA beleid om buitenlandse corruptie te melden ter voorkoming van vervolging”

Strafrechtelijke immuniteit van de gemeente voor het niet nemen van verkeersmaatregelen?

Op 30 november 2017 is een conclusie van advocaat-generaal  bij de Hoge Raad mr. Machielse (‘de AG’) gepubliceerd naar aanleiding van door hem ingediende vordering tot cassatie in het belang der wet. Het beroep in cassatie is ingesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 10 december 2012, waarbij de Gemeente Stichtse Vecht (rechtsopvolger van de gemeente Maarssen) is veroordeeld wegens dood door schuld.

De AG stelt de vraag aan de orde of in deze zaak de gemeente wel strafrechtelijk vervolgd kon worden voor de feiten die waren tenlastegelegd. Continue reading “Strafrechtelijke immuniteit van de gemeente voor het niet nemen van verkeersmaatregelen?”