Opinie Madelon Stevens: Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie

Madelon Stevens heeft gereageerd op het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie dat bedrijven schuld moeten erkennen om een schikking te krijgen. Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket, Marianne Bloos, heeft dit medegedeeld in het FD van 27 februari jl. en de Zembla uitzending van 1 maart jl. “Zakendoen met Justitie”.

Continue reading “Opinie Madelon Stevens: Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie”

Veroordeling LuxLeaks klokkenluider vernietigd door Hof van Cassatie Luxemburg

Het Hof van Cassatie in Luxemburg heeft op 11 januari jl. de veroordeling  van één van de personen die het LuxLeaks-schandaal naar buiten bracht, vernietigd.

De medewerker van PwC lekte een groot aantal tax rulings tussen multinationals en de Luxemburgse overheid. Dit deed hij in samenwerking met een andere medewerker in samenwerking met een consortium van onderzoeksjournalisten. De documenten had hij gekopieerd naar een harde schijf vlak voor zijn vertrek bij PwC. Continue reading “Veroordeling LuxLeaks klokkenluider vernietigd door Hof van Cassatie Luxemburg”

FCPA Self-reporting & self-disclosure: nieuw FCPA beleid om buitenlandse corruptie te melden ter voorkoming van vervolging

De Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft recent nieuw FCPA beleid gepubliceerd met betrekking tot het melden van buitenlandse corruptie. Het nieuwe beleid moedigt ondernemingen aan om misstanden met betrekking tot omkoping van buitenlandse ambtenaren vrijwillig te melden, door voor hen zekerheid te creëren over de mogelijke uitkomst van FCPA onderzoeken en handhavingsacties. Continue reading “FCPA Self-reporting & self-disclosure: nieuw FCPA beleid om buitenlandse corruptie te melden ter voorkoming van vervolging”

Strafrechtelijke immuniteit van de gemeente voor het niet nemen van verkeersmaatregelen?

Op 30 november 2017 is een conclusie van advocaat-generaal  bij de Hoge Raad mr. Machielse (‘de AG’) gepubliceerd naar aanleiding van door hem ingediende vordering tot cassatie in het belang der wet. Het beroep in cassatie is ingesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 10 december 2012, waarbij de Gemeente Stichtse Vecht (rechtsopvolger van de gemeente Maarssen) is veroordeeld wegens dood door schuld.

De AG stelt de vraag aan de orde of in deze zaak de gemeente wel strafrechtelijk vervolgd kon worden voor de feiten die waren tenlastegelegd. Continue reading “Strafrechtelijke immuniteit van de gemeente voor het niet nemen van verkeersmaatregelen?”

Corruptie in de gezondheidszorg in Europa

De Europese Commissie heeft op 7 oktober 2017 de resultaten van haar laatste onderzoek naar corruptie in de gezondheidszorg gepubliceerd. De doelstelling van dit onderzoek was het vergaren van meer kennis over de omvang, aard en impact van corruptie in deze sector. Verder zijn de mogelijkheden van lidstaten om corruptie op dit terrein te voorkomen en bestrijden beoordeeld. Continue reading “Corruptie in de gezondheidszorg in Europa”

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met Openbaar Ministerie over strafrechtelijke vervolging melkveehouders voor fraude met registratie melkvee

Uit inspecties van de NVWA op 22 januari 2018 zou een groot aantal vermoedens van fraude met de registratie van melkvee zijn gebleken. De feitelijke situatie in de melkveebedrijven zou afwijken van de papieren werkelijkheid.  In werkelijkheid zou de melkveehouder een grotere veestapel hebben dan op papier, hetgeen niet alleen een financieel voordeel oplevert maar ook een voordeel in het kader van het fosfaatreductieplan. Een juiste registratie en administratie is bovendien van groot belang in het kader van het voorkomen en beheersen van risico’s van dierziekteuitbraak. Continue reading “Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met Openbaar Ministerie over strafrechtelijke vervolging melkveehouders voor fraude met registratie melkvee”

Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding

In haar nieuwsbrief van december 2017 heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) aangekondigd dat zij in het eerste kwartaal van 2018 good practices zal publiceren om banken te helpen beter toezicht te houden op materiële activiteiten die zij uitbesteden.

Financiële instellingen die in Nederland actief zijn en werkzaamheden uitbesteden aan derden blijven verantwoordelijk voor de naleving van de op hen van toepassing zijnde (financiële toezicht)wetgeving met betrekking tot de uitbesteedde werkzaamheden. De financiële toezichtwetgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht en de Pensioenwet staat onder voorwaarden toe dat ondernemingen werkzaamheden uitbesteden. Continue reading “Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding”

Openbare toegankelijkheid UBO-registers verder uitgebreid

Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie een herziening van de Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) gepubliceerd met als resultaat: openbare toegang tot de nationale ‘ultimate beneficial owners’ (UBO)-registers en onderlinge koppeling van deze registers binnen de EU.

De vierde anti-witwasrichtlijn schiep reeds verplichtingen op het gebied van de identificatie van UBO’s van juridische entiteiten en juridische constructies, het opslaan van die informatie en gedifferentieerde niveaus van toegang ertoe. De herziening beoogt nog verder te gaan dan de huidige Vierde anti-witwasrichtlijn. Continue reading “Openbare toegankelijkheid UBO-registers verder uitgebreid”

Huis voor Klokkenluiders en Transparency International: ‘werknemers durven misstanden niet te melden’

Huis voor Klokkenluiders

Een op de drie werknemers durft een misstand te melden. Één op de zeven zegt dat er een angstcultuur binnen de eigen organisatie heerst. Dit blijkt uit de Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017, een onderzoek onder ruim 430 ondernemingsraden, uitgevoerd door het Huis voor Klokkenluiders.

Klokkenluiders worden sinds 1 juli 2016 beschermd door de wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet bepaalt onder meer dat organisaties met meer dan 50 werknemers een meldprocedure voor vermoedens van misstanden moeten hebben, die klokkenluiders bovendien beschermt tegen benadeling. Continue reading “Huis voor Klokkenluiders en Transparency International: ‘werknemers durven misstanden niet te melden’”

EHRM communiceert zaken tegen Nederland over achterwege laten verplichte schorsing van overleveringsdetentie na 90 dagen

Op 5 oktober jl. heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) besloten om drie tegen Nederland ingediende klachten te communiceren aan de Nederlandse regering.

De klachten stellen dat Nederland art. 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) heeft geschonden, meer in het bijzonder de uit dit artikel voortvloeiende verplichting dat iedere vorm van detentie in overeenstemming moet zijn met het nationale recht.

De klagers in de drie zaken bevonden zich alle drie in overleveringsdetentie op basis van een Europees Arrestatiebevel (EAB). De Nederlandse wet (art. 22, lid 4 Overleveringswet) verplicht ertoe dat als de rechtbank niet binnen 90 dagen een uitspraak kan doen over de geldigheid van het EAB, de tenuitvoerlegging van de overleveringsdetentie onder voorwaarden geschorst moet worden. Continue reading “EHRM communiceert zaken tegen Nederland over achterwege laten verplichte schorsing van overleveringsdetentie na 90 dagen”