Kritisch advies ACS over concept-AMvB uitzonderingen op nieuwe Salduz-wet

De Adviescommissie Stafrecht (ACS) van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft op 5 december jl. een advies uitgebracht over een concept-AMvB van de Minister van Veiligheid en Justitie. De concept-AMvB strekt – kort gezegd – tot uitwerking van het voorgestelde art. 28ab Sv (Stb. 2016/475) dat voorziet in de mogelijkheid om bij AMvB bepaalde overtredingen aan te wijzen waarvoor het recht op toegang tot een raadsman niet van toepassing is. De Algemene Raad van de NOvA heeft het advies van de ACS overgenomen en ingezonden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De ACS heeft het wetsvoorstel beoordeeld en is van mening dat er verschillende gebreken aan kleven.

De ACS heeft allereerst een tweetal principiële opmerkingen  / observaties:

1. De Minister gaat er ten onrechte van uit dat het dwangmiddel principiële (art. 52 Sv) niet kwalificeert als “vrijheidsbeneming” zoals bedoeld in Richtlijn 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een raadsman. Bovendien is de ACS van mening dat dit dwangmiddel niet bedoeld is om een verdachte te verhoren terwijl dat wel de reden is dat de Minister bepaalde overtreding wil uitsluiten van het recht op toegang tot een raadsman.

2. Voor bepaalde overtredingen die worden uitgesloten van het recht op toegang tot een raadsman kan naast een geldboete ook hechtenis worden opgelegd. Dit is volgens de ACS niet in lijn met de EU Richtlijn.

Naast deze twee principiële opmerkingen / observaties heeft de ACS ook nog enkele vragen en enkele opmerkingen van meer redactionele aard.

De ACS heeft als opdracht om de Algemene Raad van de NOvA gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van strafrechtelijke wet- en regelgeving. Han Jahae en Thom Dieben, beide advocaat bij JahaeRaymakers, zijn lid van de ACS.

Het volledige advies van de ACS is hier te downloaden.

Tuchtuitspraken over taxateurs

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) staat volop in de belangstelling. Inmiddels druppelen ook de eerste tuchtuitspraken van bij het NRVT geregistreerde taxateurs binnen. In deze bijdrage zetten wij die uitspraken en bijbehorend tuchtrecht af tegen de uitkomsten van een onlangs verricht onderzoek naar de verschillende tuchtmaatregelen die het notariaat, de advocatuur, gerechtsdeurwaarders en medici kennen en in het verleden kenden (C.J.J.C. Arnouts, J.G. Geertsma en M.F. Mooibroek, ‘Het primaat van het tuchtrecht’, WPNR 2016/7119).

Continue reading “Tuchtuitspraken over taxateurs”

Foto

Nieuwe medewerker – Madelon Stevens

Met ingang van 17 oktober is Madelon Stevens als advocaat in dienst getreden bij JahaeRaymakers. Zij gaat bij JahaeRaymakers deel uitmaken van de economische en internationale sanctierechtpraktijk van het kantoor.

Madelon adviseert en verleent bijstand aan ondernemingen, banken en andere financiële instellingen (bestuursleden en/of commissarissen) die verwikkeld dreigen te raken of zijn geraakt in bestuursrechtelijke of strafrechtelijke toezichts- of handhavingskwesties, gerelateerd aan bijvoorbeeld corruptie, (fiscale) fraude, valsheid in geschrift, omkoping, witwassen en naleving van milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving. Continue reading “Nieuwe medewerker – Madelon Stevens”

foto

Het primaat van het tuchtrecht

Het tuchtrecht voor vrije beroepsbeoefenaars kent tegenwoordig een veelheid aan tuchtmaatregelen. In het artikel ‘Het primaat van het tuchtrecht’ beschrijven de auteurs, Arnouts, Mooibroek en Geertsma, de historische ontwikkeling van het arsenaal aan tuchtmaatregelen in het tuchtrecht voor advocaten, notarissen, medici en deurwaarders. Ook pleiten zij voor een nadere regeling omtrent de samenloop van tuchtprocedures en andere procedures waarin beroepsbeoefenaars partij zijn.

Het artikel is verschenen op 24 september 2016 in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) en leest u hier.