VU-rapport: Waarom de een wel en de ander niet corruptie pleegt. Een aantal aanbevelingen voor het bedrijfsleven.

Onlangs is door de Vrije Universiteit het rapport ‘Een beetje corrupt bestaat niet, een onderzoek naar omkoping van ambtenaren door het bedrijfsleven’ uitgebracht. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in verklaringen voor de omkoping van ambtenaren door ondernemers. Voor het onderzoek zijn strafdossiers bestudeerd van de Rijksrecherche en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).  Continue reading “VU-rapport: Waarom de een wel en de ander niet corruptie pleegt. Een aantal aanbevelingen voor het bedrijfsleven.”

EHRM Bărbulescu/Roemenië – waarborgen voor het monitoren van elektronische communicatie van een werknemer

Het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 5 september 2017, inzake Bărbulescu/Roemenië (aanvraagnummer 61496/08 (2017 ECHR 754)), een belangwekkende uitspraak gedaan: controle van de privé communicatie van werknemers kan een overtreding van de eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven opleveren (artikel 8 EVRM). In dit arrest geeft het Hof criteria die door de nationale autoriteiten moeten worden toegepast bij het beoordelen of een maatregel om de elektronische communicatie te monitoren evenredig is met het nagestreefde doel en of de betrokken werknemer is beschermd tegen willekeur. Continue reading “EHRM Bărbulescu/Roemenië – waarborgen voor het monitoren van elektronische communicatie van een werknemer”

Invoering UBO-register weer uitgesteld

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft in de brief van 12 september 2017 aan de Tweede Kamer laten weten dat het concept wetsvoorstel met betrekking tot het centraal UBO-register naar verwachting pas begin 2018 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het streven is dan dat in de zomer van 2018 het Nederlandse uiteindelijk belanghebbenden (UBO-)register operationeel is.[1]

Continue reading “Invoering UBO-register weer uitgesteld”

Wwft – Wob verzoek inzake niet-melders project. Een kijkje in de keuken van de Wwft-handhaving.

Op 21 juli 2017 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, met betrekking tot het niet-melders project, een beslissing genomen op een Wet openbaarheid van bestuur verzoek (Wob verzoek). Daarmee is een aantal documenten vrijgegeven dat inzicht geeft in de keuken van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering (Wwft) handhaving. Continue reading “Wwft – Wob verzoek inzake niet-melders project. Een kijkje in de keuken van de Wwft-handhaving.”

Consultatie vergoeding affectieschade: forfaitaire schadevergoeding voor naasten en nabestaanden via het strafproces

Al geruime tijd bestaat in het Nederlandse strafproces de mogelijkheid voor degene die rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van een strafbaar feit, een zogenoemde vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij in te dienen (zie artikel 51f Wetboek van Strafvordering). Als slachtoffer wordt aangemerkt degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit materiële of immateriële schade heeft ondervonden. Kort gezegd is materiële schade direct in geld uit te drukken (bijvoorbeeld kosten als gevolg van beschadiging van eigendom, ziekenhuiskosten of misgelopen inkomen). Immateriële schade betreft schade die is veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde, hetgeen ook wel smartengeld wordt genoemd. Continue reading “Consultatie vergoeding affectieschade: forfaitaire schadevergoeding voor naasten en nabestaanden via het strafproces”

Rapportage signalen zorgfraude 2016: ‘upcoding’ blijft een probleem.

In augustus 2017 stuurde de Minister van VWS de rapportage Signalen Zorgfraude 2016 naar de Tweede Kamer. De rapportage is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (“IKZ”). In het Convenant ‘Afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude’ is vastgelegd dat het IKZ als doel heeft het versterken van de integriteit van de zorgsector. Binnen het IKZ is daartoe een negental organisaties verenigd met een controle-, toezicht- en opsporingstaak binnen de zorgsector (denk aan de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”), de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar ook de FIOD en het OM). Continue reading “Rapportage signalen zorgfraude 2016: ‘upcoding’ blijft een probleem.”

Met ingang van 1 oktober 2017 is Tomasz Kodrzycki als advocaat-medewerker in dienst getreden bij JahaeRaymakers.

Tomasz Kodrzycki voert een veelzijdige advies- en procespraktijk, met een nadruk op het financieel-economisch strafrecht. Hij staat ondernemingen en hun bestuurders bij in het kader van (mogelijke) strafrechtelijke verdenkingen en andere sancties, zoals bestuursrechtelijk toezicht. Tomasz heeft veel ervaring in de rechtszaal, niet zelden in high-profile en mediagevoelige (straf)zaken. Hij begrijpt de noodzaak van discretie. Naast de procespraktijk adviseert Tomasz ondernemingen ook over compliance en voert hij interne onderzoeken uit. Daarnaast staat hij met regelmaat cliënten bij in klachtprocedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en andere mensenrechtenkwesties. Continue reading “Met ingang van 1 oktober 2017 is Tomasz Kodrzycki als advocaat-medewerker in dienst getreden bij JahaeRaymakers.”

Wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten ingediend bij de Tweede Kamer; ‘marketing’ voor toezichthouders.

Op 4 september 2017 heeft minister Dijsselbloem van Financiën het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het wetsvoorstel geeft de financiële toezichthouders de AFM en DNB meer mogelijkheden om informatie te delen over het toezicht op afzonderlijke instellingen en moet zodoende bijdragen aan transparanter toezicht op de financiële markten. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat verschillende ontwikkelingen, waaronder een toenemende behoefte vanuit het publiek aan openheid en informatie, hiertoe aanleiding zijn geweest. Continue reading “Wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten ingediend bij de Tweede Kamer; ‘marketing’ voor toezichthouders.”

Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen in consultatie; een gegronde tuchtklacht wordt dubbel zo duur.

In de zomerperiode (20 juni tot 31 juli 2017) is het Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen (het Besluit) in consultatie gegaan. Dit Besluit hangt samen met het wetsvoorstel voor de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen, die eveneens op 1 januari 2018 in werking zal treden. Deze wet regelt onder meer in de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) en de Wet op het notarisambt (Wna) de doorberekening van kosten van toezicht op en tuchtrechtspraak van notarissen en gerechtsdeurwaarders aan de beroepsgroepen. In het navolgende volgt een korte toelichting op (de gevolgen van) het wetsvoorstel en het Besluit. Continue reading “Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen in consultatie; een gegronde tuchtklacht wordt dubbel zo duur.”

Nieuwe medewerker – Oscar Pluimer

Met ingang van 1 augustus 2017 is Oscar Pluimer in dienst getreden bij JahaeRaymakers Advocaten. Hij wordt onderdeel van de economische en internationale sanctierechtpraktijk van het kantoor.

Oscar verleent bij JahaeRaymakers rechtsbijstand aan bedrijven, leidinggevenden en andere natuurlijke personen in alle facetten van het (financieel-economische en fiscale) sanctierecht.

Oscar heeft in 2014 de master Nederlands recht, specialisatie strafrecht, cum laude behaald aan de Universiteit Utrecht. Daar is zijn fascinatie voor het zogenoemde bijzonder strafrecht ontstaan. Gedurende zijn studie heeft hij tevens het Excellent Master Tracé gevolgd, een multidisciplinair honoursprogramma waarin de nadruk ligt op academische en wetenschappelijk verdieping. Als stagiair heeft hij praktijkervaring opgedaan bij het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht (als buitengriffier) en diverse gerenommeerde advocatenkantoren. Na afronding van zijn studie is Oscar nagenoeg twee jaar als docent en onderzoeker verbonden geweest aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.